1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 41

III.4.5 Axa Prioritară 5: Capacitate Administrativă - Draft strategy

səhifə27/41
tarix13.05.2018
ölçüsü4.63 Mb.

III.4.5 Axa Prioritară 5: Capacitate Administrativă


Promovarea unei bune guvernări, inclusiv atât prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice cât şi prin încurajarea participării populaţiei în procesul decizional, este o prioritate majoră atât în orientările politicii din România cât şi din UE. Atingerea unui nivel adecvat de implicare a cetăţenilor este în mod obligatoriu bazat pe “transparenţa” acţiunii publice, care are ca scop promovarea unor procese deschise de luare de decizii şi de a face instituţiilor responsabile faţa de opinia publică. Din acest motiv, toate instituţiile ar trebui să comunice în mod activ şi să informeze publicul asupra ceea ce trebuie să facă şi asupra deciziilor luate, folosind un limbaj accesibil şi care poate fi înţeles.

Nevoia de a investi în capacitatea administrativă şi instituţională este recunoscută şi în Liniile Directoare Strategice Comunitare în materie de Coeziune, în acele State Membre ale Uniunii Europene în care performanţa socio-economică şi capacitatea administrativă constituie unele dintre provocările principale. Dezvoltarea capacităţii administrative la nivelul administraţiei publice locale se referă la un ansamblu de schimbări structurale şi de proces care ar permite guvernelor locale să îmbunătăţească formularea şi implementarea programelor în scopul de a obţine rezultatele cele mai bune conform aşteptărilor cetăţenilor.


Principalele instituţii publice ale judeţului Dolj – Consiliul Judeţean, Prefectura şi Primăria Craiova – au website-uri active care oferă cetăţenilor o mare varietate de informaţii detaliate. Spre exemplu, în cazul website-ului municipiului Craiova, utilizatorul poate realiza plata on-line a taxelor şi impozitelor şi poate adresa comentarii Departamentelor Primăriei. 132 de instituţii publice ale judeţului Dolj – inclusiv Consiliul Judeţean Dolj , Prefectura, 20 instituţii subordonate şi 112 comune şi oraşe – sunt conectate şi pot interacţiona printr-o reţea de Intranet extinsă.
În conformitate cu cele menţionate mai sus, sunt propuse următoare domenii majore de intervenţie:

 • Domeniul Major de intervenţie 1: Îmbunătăţirea infrastructurii administrative • Domeniul Major de intervenţie 2: Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice • Domeniul Major de intervenţie 3: Dezvoltarea E-Guvernării • Domeniul Major de intervenţie 4: Promovarea parteneriatelor locale


III.5 Măsuri şi direcţii de acţiune


III.5.1 Axa Prioritară 1: Competitivitate


Domeniul Major de intervenţie 1: Promovarea competitivităţii şi a inovării


Operaţiuni Indicative

 • Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor de importanţă judeţeană

 • Înfiinţarea unor clustere şi poluri de excelenţă în sectoarele cheie de producţie

 • Sprijinirea investiţiilor tangibile şi intangibile (echipamente, sisteme de calitate, măsuri pentru internaţionalizarea afacerilor etc..), inclusiv prin credite

 • Promovarea investiţiilor străine

 • Reabilitarea şi re-folosirea siturilor industriale poluate şi neutilizate

 • Sprijinirea creşterii competitivităţii IMM-urilor din sectorul industrial şi serviciilor, inclusiv prin îmbunătăţirea sistemelor de producţie, utilizarea inovării şi introducerea unor procese/produse sustenabile la nivelul mediului

 • Dezvoltarea parteneriatului şi colaborării între sectorul economic, învăţământul superior şi cercetare-dezvoltare (inclusiv prin crearea unui cadru organizator concret, din care aceste instituţii să fie parte)

 • Dezvoltarea competitivităţii sectorului cercetării la nivelul naţional şi internaţional

 • Dezvoltarea accesului întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare, inclusiv prin îmbunătăţirea infrastructurii C&D şi creşterea inovării în cadrul întreprinderilor

 • Dezvoltarea e-economiei, prin îmbunătăţirea sistemelor IT din cadrul IMM-urilor

 • Înfiinţarea pieţei de gross ca prioritate pe termen mediu şi lung

 • Înfiinţarea unei burse regionale la Craiova

Domeniul Major de intervenţie 2: Promovarea dezvoltării şi diversificării economiei rurale


Operaţiuni Indicative

 • Investiţii pentru renovarea satelor

 • Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor non agricole

 • Învestiţii pentru crearea micro-întreprinderilor

 • Sprijinirea organizării şi dezvoltării de programe de schimb de experienţă pentru producătorii agricoli

 • Sprijinirea organizării şi dezvoltării parteneriatelor public-private LEADER (GAL) şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală

 • Sprijinirea măsurilor de agro-mediu (pe suprafaţa) (pajişti, agricultura ecologică)

 • Sprijinirea măsurilor de primă împădurire a terenului agricol sau neagricol

 • Modernizarea exploataţiilor agricole

 • Dezvoltarea şi modernizarea unităţilor de procesare a produselor agricole şi silvice

 • Modernizarea infrastructurii agricole şi silvice

 • Promovarea înfiinţării grupurilor de producători agricoli

 • Formarea profesională a producătorilor agricoli

 • Promovarea angajării tinerilor în activităţi agricole

 • Dezvoltarea serviciilor de consultanţă agricolă şi silvică

 • Promovarea valorii produselor locale/susţinerea creării de branduri

 • Subvenţionarea fermelor de creşterea animalelor

 • Subvenţionarea prelucrării produselor lactate şi a cărnii în mediul rural

 • Elaborarea Strategiilor de dezvoltare locală să se facă pe baze participative

 • Încurajarea iniţiativelor şi structurilor asociative participative în mediul rural

Domeniul Major de intervenţie 3: Promovarea dezvoltării şi regenerării urbane (proiecte integrate)


Operaţiuni Indicative

 • Dezvoltarea spaţiilor verzi din localităţile judeţului pentru a asigura până în 2013 indicele de 22 mp/locuitor

 • Dezvoltarea planului integrat de dezvoltare a unei zone de acţiune urbană

 • Reabilitarea infrastructurii urbane

 • Îmbunătăţirea serviciilor urbane

 • Dezvoltarea mediului de afaceri

 • Reabilitarea infrastructurii sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale

 • Sprijinirea constituirii zonei metropolitane Craiova

 • Relocarea unităţilor militare, a penitenciarelor din interiorul oraşelor în perimetre extravilane

 • Realizarea bazelor sportive şi de agrement şi construirea unor baze noi

 • Sprijin pentru dezvoltarea municipiului Craiova ca centru cultural, educaţional, industrial al regiunii SV Oltenia

 • Gestionarea informatizată a documentaţiilor de urbanism şi a băncilor de date urbane

Domeniul Major de intervenţie 4: Promovarea potenţialului turistic


Operaţiuni Indicative

 • Crearea/modernizarea de structuri adiacente turismului

 • Reabilitarea şi valorificarea patrimoniului turistic de importanţă judeţeană şi regională (inclusiv, turismul balnear, turismul cultural)

 • Dezvoltarea infrastructurii turistice de importanţă judeţeană

 • Promovarea identităţii locale şi judeţene

 • Dezvoltarea turismului rural şi agroturismului

 • Înfiinţarea unor centre de promovare a turismului

 • Amenajare porturi turistice şi pontoane

 • Amenajare structuri de pescuit şi vânătoare

 • Dezvoltarea turismului de divertisment (Aqua Park, Spa Center, Sală Bowling, Bazin Olimpic, Carting, ATV-uri, Paint-ball, Baze sportive)

 • Dezvoltarea turismului educaţional (Tabăra Marin Sorescu, Tabăra Micii Inventatori “Henri Coanda”, Tabăra de creaţie)

 • Asigurarea unui nivel maxim de expunere pentru Judeţul Dolj şi pentru avantajele sale turistice.

 • Includerea în circuitul turistic a noi resurse: sate turistice pentru valorificarea valenţelor etnofolclorice şi a sărbătorilor populare şi puncte turistice pentru turismul de week-end, pescuitul sportiv şi vânătoare sau turismul de tranzit.

III.5.2 Axa Prioritară 2: Resurse Umane


Domeniul Major de intervenţie 1: Promovarea adaptabilităţii resurselor umane în sectorul industrial


Operaţiuni Indicative

 • Promovarea formării pentru angajaţii din domeniul industrial în vederea îmbunătăţirii şi actualizării abilităţilor acestora, a sporirii calităţii muncii şi a productivităţii;

 • Promovarea formării în noile tehnologii;

 • Sprijinirea metodelor inovatoare pentru managementul şi organizarea flexibilă a muncii

 • Îmbunătăţirea calităţii şi a securităţii mediului de lucru

 • Promovarea de măsuri având ca şi ţintă reconcilierea muncă-familie

 • Promovarea formării şi perfecţionării angajaţilor conform cerinţelor actuale şi perspectivele pieţei muncii

 • Promovarea parteneriatului public-privat

 • Sprijinirea proiectelor de dezvoltare a Centrelor de Formare Profesională existente şi diversificarea specializărilor

 • Dezvoltarea unor programe pentru cunoaşterea legislaţiei

Domeniul Major de intervenţie 2: Dezvoltarea resurselor umane în mediul rural


Operaţiuni Indicative

 • Promovarea programelor integrate pentru formare, ocupare şi alte măsuri de sprijin pentru populaţia din zonele rurale, menite să reducă agricultura de subzistenţă ;

 • Sprijin acordat intervenţiilor pentru promovarea mobilităţii geografice şi ocupaţionale a forţei de muncă din zonele rurale ;

 • Îmbunătăţirea condiţiei de sănătate a populaţiei din mediul rural, precum şi de mediu în zonele rurale, sporirea motivării şi a disponibilităţii acestora de a intra pe piaţa muncii ;

 • Sprijinirea membrilor dependenţi de familie, servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate care determină individul să participe pe piaţa muncii ;

 • Promovarea programelor care sprijină şi încurajează demararea unei afaceri în activităţi diferite de cele agricole

 • Promovarea măsurilor şi programelor care sprijină participarea copiilor în procesul instructiv-educativ

 • Realizarea unor centre de Formare Continuă în domeniul agricol

 • Dezvoltarea unor intervenţii privind diseminarea aspectelor de legislaţie.

Domeniul Major de intervenţie 3: Calificarea şi recalificarea resurselor umane în sectorul serviciilor


Operaţiuni Indicative

 • Promovarea formării pentru angajaţii din sectorul de servicii în vederea îmbunătăţirii şi actualizării abilităţilor acestora, sporirea calităţii muncii şi a productivităţii

 • Promovarea formării în TIC şi noile tehnologii

 • Sprijinirea metodelor inovatoare pentru management

 • Promovarea măsurilor care au ca ţintă reconcilierea muncă-familie

 • Promovarea şi dezvoltarea metodelor inovatoare în management şi marketing

Domeniul Major de intervenţie 4: Incluziunea socială


Operaţiuni Indicative

 • Programe de formare pentru dezvoltarea abilităţilor de bază şi a calificărilor pentru grupurile vulnerabile

 • Dezvoltarea de programe specifice pentru integrarea şi reintegrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii (i.e. măsuri de stimulare pentru angajatori)

 • Dezvoltarea de instrumente adecvate şi metode pentru furnizarea de servicii sociale

 • Dezvoltarea de programe de formare pentru specialiştii implicaţi în serviciile sociale

 • Cercetări şi studii despre economia socială

 • Promovarea unor măsuri şi programe care sprijină participarea copiilor în procesul instructiv-educaţional

 • Cercetări, studii şi programe de dezvoltare a economiei sociale.

III.5.3 Axa Prioritară 3: Accesibilitate, Conectivitate şi Infrastructura Socială


Domeniul Major de intervenţie 1: Dezvoltarea infrastructurii de transport în mediul urban şi rural


Operaţiuni Indicative

 • Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene

 • Reabilitarea şi modernizarea reţelei străzilor urbane

 • Construcţia/reabilitarea/modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean

 • Realizarea centurii ocolitoare de Sud a municipiului Craiova

 • Realizarea drumului express Craiova-Piteşti

 • Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere pe Axa TEN-T 7 (Craiova-Calafat)

 • Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare pe Axa TEN-T 22 (Craiova-Calafat)

 • Reabilitarea drumului naţional Craiova –Calafat pentru a fi transformat în drum express

 • Reabilitarea drumului naţional Craiova –Bechet pentru a fi transformat în drum express

 • Reabilitarea drumului naţional Craiova –Caracal pentru a fi transformat în drum express

 • Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii navale pe Axa TEN-T 17 (Dunărea)

 • Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază în mediul rural (înfiinţarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local, reabilitarea şi modernizarea podurilor şi podeţelor judeţene şi locale)

 • Modernizarea staţilor de cale ferată în zona sudică a judeţului

 • Reabilitarea podurilor şi a tunelelor de cale ferată (TEN-T) în zona sudică a judeţului

 • Modernizarea şi dezvoltarea porturilor pe Dunăre

 • Modernizarea şi dezvoltarea aeroportului Craiova

 • Construcţia / Reabilitarea drumurilor care asigură dezvoltarea turismului rural, serviciilor, conservarea patrimoniului cultural din mediul rural şi punerea în valoare a acestuia.

 • Crearea unor reţele de transport public suburban, gen tramvai, rame electrice.

 • Crearea unor reţele de transport public judeţean dotată cu vehicole de calitate.

 • Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru o comunitate locală, în zonele unde o astfel de investiţie nu este atractivă pentru companiile private dar care este indispensabilă pentru comunitate, inclusiv construirea de staţii de autobuz

.

Domeniul Major de intervenţie 2: Imbunãtãţirea infrastructurii ICT


Operaţiuni Indicative

 • Promovarea accesului la broad band şi la serviciile conexe

 • Sprijinirea administraţilor publice locale pentru realizarea reţelelor broad band în zone de eşec ale pieţii (zonele rurale şi urbane defavorizate)

 • Sprijinirea IMM-urilor şi structurilor asociative ale acestora pentru realizarea reţelelor broad band în zone de eşec ale pieţii (zonele rurale şi urbane defavorizate)

 • Dezvoltarea reţelelor broad band în cadrul unităţilor şcolare

Domeniul Major de intervenţie 3: Facilitãţi intermodale şi logistice


Operaţiuni Indicative

 • Dezvoltarea facilităţilor intermodale

 • Dezvoltarea polurilor logistice şi de colectare

 • Dezvoltarea unor facilităţi şi structuri de depozitare şi colectare a produselor agroalimentare

Domeniul Major de intervenţie 4: Dezvoltarea infrastructurii sociale


Operaţiuni Indicative

 • Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale

 • Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii sănătăţii

 • Prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferentă serviciilor sociale precum centrele de îngrijire copii, bătrâni şi persoane cu nevoi speciale.

 • Investiţii în construcţia de grădiniţe noi pentru copii inclusiv dotarea acestora; renovarea, modernizarea a celor existente.

 • Investiţii de renovare, modernizare şi dotarea aferentă a aşeămintelor culturale

III.5.4 Axa Prioritară 4: Mediu şi Energie


Domeniul Major de intervenţie 1: Infrastructura şi managementul apei şi al deşeurilor în mediul urban şi rural


Operaţiuni Indicative

 • Construcţia, reabilitarea, modernizarea reţelelor de apă potabilă

 • Construcţia, reabilitarea staţiilor de tratare pentru apă potabilă

 • Construcţia, reabilitarea, modernizarea sistemelor de canalizare

 • Construcţia, reabilitarea staţiilor de epurare ape uzate

 • Eficientizarea reţelelor de apă potabilă existente

 • Reabilitarea sistemelor de irigaţie şi desecari (asecari) din sudul judeţului cu eficientizarea costurilo pe toate treptele de pompare

 • Realizarea de puţuri la mare adâncime în vederea irigării suprafeţelor agricole care nu pot fi racordate la sisteme de irigaţii existente

 • Dezvoltarea unor reţele IT pentru monitorizarea factorilor care poluează cursurile de apa şi a mediului

 • Închiderea depozitelor neconforme pentru deşeuri

 • Construirea facilităţilor pentru colectarea şi eliminarea deşeurilor

 • Construirea sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor

 • Construirea unităţilor pentru prelucrarea deşeurilor de hârtie

 • Construirea unităţilor pentru prelucrarea deşeurilor de materiale plastice

 • Construirea unităţilor pentru prelucrarea deşeurilor de sticlă

 • Construirea staţiilor de transfer şi a sistemelor de reciclare şi compostare

 • Construirea facilităţilor pentru colectarea separată a deşeurilor periculoase sau speciale

 • Valorificarea deşeurilor colectate selectiv

 • Construirea unor centrale de incinerare-cogenerare.

 • Construirea de unităţi de reciclare a deşeurilor recuperate ca urmare a colectării selective

 • Construirea unor unităţi pentru reciclarea apaturii electrocasnice scoase din uz.

 • Mărirea debitului de captare a apei

 • Mărirea capacităţilor de înmagazinare.

Domeniul Major de intervenţie 2: Managementul riscurilor de mediu


Operaţiuni Indicative

 • Infrastructură pentru prevenirea şi atenuarea efectelor inundaţiilor

 • Instruirea populaţiei în vederea reducerii riscurilor

 • Elaborarea unei hărţi privind riscul de inundaţii pe teritoriul judeţului Dolj

 • Prevenirea şi atenuarea riscului tehnologic legat de activitatea industrială şi de transporturi

 • Dotarea cu echipament specific pentru intervenţii în caz de urgenţă (inclusiv incendii, inundaţii etc..)

 • Elaborarea de hărţi de risc pentru alunecări de teren şi cutremure.

Domeniul Major de intervenţie 3: Gazele naturale şi resursele energetice regenerabile


Operaţiuni Indicative

 • Prima înfiinţare, extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare a gazelor naturale

 • Investiţii în sisteme de producere a energiei electrice şi termice din surse regenerabile

 • Construirea şi modernizarea unităţilor de cogenerare

 • Dezvoltarea surselor de energie alternativă (ex crearea centralelor eoliene)

 • Promovarea şi stimularea folosirii vehiculelor electrice ne-poluante

 • Dezvoltarea pistelor speciale de transport in şi între localităţii învecinate

 • Realizarea unor studii de energetica rurală (analiză şi strategie)

 • Amenajarea hidrografică a râului Jiu (microhidrocentrale)

 • Realizarea unor centre pilot dotate cu instalaţii demostrative sau cu instalaţii industriale specializate.

Domeniul Major de intervenţie 4: Biodiversitate şi conservarea patrimoniului natural şi cultural-istoric


Operaţiuni Indicative

 • Măsuri de restaurare ecologică a habitatelor şi speciilor

 • Construirea şi îmbunătăţirea infrastructurii în ariile protejate

 • Sprijinirea biodiversităţii

 • Stabilirea sistemelor de monitorizare pentru ariile protejate

 • Măsuri pentru reducerea fenomenului de deşertificare prin reinpăduriri

 • Măsuri de protejare a solului şi subsolului prin refacerea ecologică a solurilor poluate

 • Stabilirea unor programe (strategii) judeţene pentru reducerea procesului de deşertificare.

 • Extinderea protecţiei nu numai asupra rezervaţiilor naturale declarate ci şi asupra peisajului natural.

 • Creearea de structuri de specialitate şi de pregătire a cadrelor în domeniile: ecologie, ingineria mediului, gestionarea resurselor naturale, conform principiului dezvoltării durabile.

 • Protejarea patrimoniului cultural de interes local în mediul urban şi rural

 • Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural

 • Studii privind patrimoniul cultural (material şi imaterial)

 • Achiziţionarea de echipamente pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural.

 • Măsuri de restaurare a zonelor construite protejate

III.5.5 Axa Prioritară 5: Capacitatea Administrativă


Domeniul Major de intervenţie 1: Îmbunătăţirea infrastructurii administrative


Operaţiuni Indicative

 • Prima înfiinţare şi extinderea reţelei publice de joasă tensiune şi / sau a reţelei publice de iluminat

 • Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală şi urbană (parcuri, spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete).

 • Renovarea clădirilor publice (ex. primării) şi amenajări de parcări, pieţe, spaţii pentru organizarea de târguri etc.

 • Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, întreţinere spaţii verzi)

Domeniul Major de intervenţie 2: Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice


Operaţiuni Indicative

 • Formarea profesională a funcţionarilor publici

 • Dezvoltarea eficienţei organizaţionale a administraţiei publice

 • Promovarea descentralizării serviciilor publice la nivel local

 • Promovarea unor activităţi de informare în teritoriu.

 • Promovarea unui centru regional de Formare Continuă pentru funcţionari publici

Domeniul Major de intervenţie 3: Dezvoltarea E-Guvernării


Operaţiuni Indicative

 • Dezvoltarea sistemelor de e-guvernare şi difuzarea broadband în cadrul administraţiior publice locale

 • Sprijinirea aplicaţilor e-learning

 • Dezvoltarea sistemelor de e-sănătate şi difuzarea broadband

 • Dezvoltarea sistemelor IT din cadrul administraţiei publice locale

Domeniul Major de intervenţie 4: Promovarea parteneriatelor locale


Operaţiuni Indicative

 • Sprijinirea parteneriatelor între actorii dezvoltării comunitare (patronate, sindicate, sectorul non-guvernamental, instituţii publice, mediul de afaceri, alte entităţi etc);

 • Sprijinirea dezvoltării parteneriatului prin elaborarea de planuri de acţiune

 • Întărirea capacităţii de dezbateri publice a conducerii şi alte evenimente participative

 • Sprijinirea şi dezvoltarea parteneriatelor actorilor locali pentru accesul la fondurile europene şi guvernamentale

Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


iii-hidrolazalar---hasil.html

iii-hss---eln-misir-olu.html

iii-hyatdamnvi-.html

iii-iimeropriyatiya-po.html

iii-international-101.html