1 2 3 4 5


HİPOTEZLER:


H1: Çalışanların iş içerikli plato algıları yükseldikçe, örgütsel bağlılıkları düşer.
H2: Çalışanların iş içerikli plato algıları yükseldikçe, işten ayrılma eğilimi artar.
H3: Çalışanların hiyerarşik plato algıları yükseldikçe, örgütsel bağlılıkları

düşer.
H4: Çalışanların hiyerarşik plato algıları yükseldikçe, işten ayrılma eğilimleri artar.


H5: Çalışanların görev belirsizliği arttıkça, örgütsel bağlılıkları düşer.
H6: Çalışanların görev belirsizliği arttıkça, işten ayrılma eğilimi artar.
H7: Gönüllü plato algısı bağımlı değişkenlerin hiçbirinde herhangi bir etki yaratmaz.

Bu modelden yola çıkılarak hazırlanan soru formu üç bölümden oluşmakta ve soru formunda toplam 43 soru yer almaktadır. Soru formunun birinci bölümündeki yirmi yedi ifadenin on tanesi “iş içerikli plato”, dört tanesi “görev belirsizliği”, dört tanesi “hiyerarşik plato”, dört tanesi “örgütsel bağlılık”, bir tanesi “işten ayrılma niyeti”, iki tanesi ise “gönüllü olarak platoya girme” değişkenlerini ölçmeye yöneliktir. Bu bölümdeki ifadeler 5’li Likert ölçeği ile değerlendirilmiştir.

Soru formunun ikinci bölümünde üçü açık uçlu olmak üzere dokuz tane soru yer almaktadır. Açık uçlu soruların amacı, katılımcıların iş yaşamında, çalışmakta oldukları kurumda ve mevcut pozisyonlarındaki çalışma sürelerini belirlemektir. Diğer üç soru ise iş memnuniyetini ölçmeye yönelik hazırlanmıştır. Üçüncü bölümde ise yedi tane demografik soru yer almaktadır.
Anketin ön çalışması; on kişi üzerinde uygulanmıştır. Gerekli ifadeler üzerinde gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra on beş gün süren alan çalışmasına Lefkoşa’daki Tarım Bakanlığı, Ekonomi ve Turizm Bakanlığı, Orman Dairesi ve Güzelyurtta ise Orman dairesi çalışanları katılmıştır.
Soru formu kolayda örnekleme (convenience sampling) yöntemiyle belirlenen 232 kişiye dağıtılmış, 167 adet kullanılabilir soru formu geriye dönmüştür. Bu bağlamda soru formunun geri dönme  oranı %71,9 dur.
Çalışmada elde edilen veriler sosyal bilimler için geliştirilmiş olan SPSS 13.00 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir.

IV. BÖLÜM

ARAŞTIRMA BULGULARI


Bu bölümde alan çalışmasında elde edilen verilerin sosyal bilimler için geliştirilmiş olan SPSS 13.00 istatistik paket programı ile analiz edilmesi sonucu ulaşılan bulgular yer almaktadır. İstatistiksel olarak veriler tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistik açısından ele alınmıştır. Bu nedenle demografik soruların frekans dağılımları incelenmiş, iş doyumu ve platoya göre anlamlı olan veriler yedi kategoride değerlendirmeye alınmıştır.
Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla demografik değişkenleri belirlemeye yönelik soruların frekansları ile oransal dağılımları incelenmiştir.

TABLO 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri


Katılımcıların %43,1’i memur, %13,2’si daimi işçi, %10,8’i mühendis, %8,4’ü teknisyen, %6,6’sı şube amiri, %4,2’si sekreter ve %13,7’si diğer hizmetlerde olmak üzere bakanlık ve dairelerde görev almaktadırlar. Görev grubunda en çok memurların istihdam edildiği görülmektedir. Katılımcıların %23,4’ü 21-30 yaş, %38,3’ü 31-40 yaş, %32,3’ü 41-50, %5,4’ü 51-60 aralığında ve %0,6’sı 61 ve üzeri yaştadır. Üçüncü yaş grubu (31- 40) en fazla yoğunluğa sahip grup niteliğindedir. Katılımcıların %55,1’i erkekler, %44,9’u kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcıların %82,6’sı evli, %17,4’ü bekardır. Personelin %46,1’i lise ve dengi okul mezunu, %37,1’i üniversite mezunu, %10,2’si lisans üstü derecede, %3,6’sı ortaokul mezunu, %1,8’i ilkokul mezunu ve %1,2’si ise okur-yazardır. Mevcut olan sistem teşvik edici olmadığından, diğer bir ifadeyle, eğitime gereken ilginin gösterilmemesi, katılımcıların çok da fazla dereceye önem vermediklerini göstermektedir. Katılımcıların %51,5’i Tarım Bakanlığında, %33,5 Ekonomi ve Turizm Bakanlığında, %15 ise Orman Dairesinde çalışmaktadır. Çalışmakta oldukları daireler incelendiğinde, katılımcının %34,7’sinin Tarım Dairesi, %14,4’ünün Orman Dairesi, %13,2’sinin Veteriner Dairesi, %9’unun Ekonomi Dairesi, %9’unun Sanayi Dairesi, %7,8’inin Ticaret Dairesi, %7,8’inin Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği, %4,2’sinin ise Hayvancılık Dairesi’nde görev yaptıkları görülmektedir.


Katılımcıların bu güne kadar olan çalışma süreleri incelendiğinde; % 24’ünün 5-10 yıl, % 20,4’ünün 11-15 yıl, %15,6’sının 16-20 yıl, %13,2’sinin 21-25, %12,6’sının 26-30 yıl, %12,6’sının 5 yıldan az, ve %1,8’inin ise 31 ve daha fazla yıldır görev yaptığı belirlenmiştir. Mevcut kurumda çalışma süreleri incelendiğinde ise; %31,7’sinin 5 yıldan az, %24’ünün 5-10 yıl arası, %18’inin 11-15 yıl arası, %10,8’inin 16-20 yıl arası, %8,4’ünün 21-25 yıl arası, %6’sının 26-30 yıl arası, %1,2’sinin ise 31 ve daha fazla yıl görev yaptığı görülmüştür. Katılımcıların mevcut pozisyonda çalışma sürelerinin oransal dağılımı; katılımcıların %41,3’ünün 5 yıldan az, %27,5’inin 5-10 yıl arası, %13,8’inin 11-15 yıl arası, %7,8’inin 16-20 yıl arası, %6’sının 21-25 yıl arası, %3,6’sının ise 26 ve daha fazla yıldır mevcut pozisyonda çalışmakta olduklarını göstermektedir.

TABLO 2: İş Memnuniyeti ve Platoyu Ölçmeye Yönelik Genel Sorular

İş memnuniyeti ve platoyu ölçmeye yönelik sorulan sorularda “Mevcut mevkinizde çok uzun süre kaldığınızı düşünüyor musunuz” sorusuna katilimcilarin %45,5’i evet, %54,5’i ise hayır yanıtı vermiştir. Bu orandan da anlaşılacağı üzere; katılımcılar bulundukları mevkiden oldukça memnundurlar. “Son beş yıl içerisinde terfi alarak hiyerarşik yapıda bir üst kademeye yükseldiniz mi” sorusuna %22,2 kişi evet yanıtı, %77,8’i ise hayır yanıtı vermiştir. Bu durumda çalışanların son beş yıl içerisinde terfi alarak bir üst kademeye yükselmemesinin sebebinin tam anlamı ile hatanın onlarda olduğuna inanmamakla birlikte, bulunduğumuz şartlarda maalesef ki kişiler performanslarına göre değerlendirilmemekte ve hak ettikleri yerlere gelememektedirler.“Bulunduğunuz mevkide artık daha fazla ilerleme şansınız olmadığını düşünüyormusunuz?” sorusuna ise; %41,9’u evet, %58,1’i ise hayır yanıtı vermiştir. Katılımcılar müthiş bir umutsuzluk ve karamsarlık içerisindedirler, çünkü çoğu çalışan işinin gerektirdiğinin de fazla iş yapmakta ve yine de hakkını alamamaktadır. “Genel olarak işinizden memnunmusunuz” sorusuna ise katılımcıların %82,6’sı evet, %17,4’ü hayır yanıtını vermiştir. Çalışanlar devlet kurumunda oldukları için bir nevi kendilerini tamin etmiş ve sosyal güvencede hissetmektedirler. Dolayısı ile; işle ilgili beklentileri; prestij, kurum içerisinde yükselme ve kendini geliştirme değil, tek beklentileri, iş garantisi ve maaş olmaktadır.

TABLO 3: İfadelerin Ortalama ve Standart Sapmaları


TABLO 4: İfadelerin Ortalama ve Standart Sapmaları


TABLO 5: İfadelerin Ortalama ve Standart Sapmaları

Soru formunda yer alan ve likert tipi ölçeğin kullanıldığı ifadelere verilen yanıtların ortalama ve standart sapmaları Tablo 4’te yer almaktadır. Soru formundaki 10 soru, iş içerikli platoyu ölçmek üzere hazırlanmıştır.
Herbir ifadenin ortalama ve standart sapmaları incelendiğinde (Tablo4) “Yapmakta olduğum işte ileride zorlanacağımı düşünmüyorum.” ifadesi “İş İçerikli Plato” olarak en yüksek ortalamya (3,56) sahip ifade olarak belirlenmiştir. Bu ifadeyi sırasıyla, “İşim beni düşünmeye ve yaratıcı olmaya zorlar”(3,52), “İşim içerik açısından zaman içinde çok fazla değişikliğe uğramadı”(3,46), “İşim ile ilgili herşeyi biliyorum”(3,45) , “İşimde sorumluluklarımın gelecekte önemli ölçüde artacağını düşünmüyorum”(3,38) , “Gelecekte işimin beni zorlamasını beklemiyorum” (3,29), “İleriki yıllarda, işimdeki görevlerim ve faaliyetlerimin rutin olacağını düşünüyorum”(3,19), “Becerilerimi katıldığım seminerler ve kurslar sayesinde geliştirdim”(3,04), “Mevcut işimin kişisel yeteneklerimi ve bilgi düzeyimi sürekli olarak geliştirmemi gerektireceğini düşünmüyorum”(2,92), “İşimde yeni şeyler öğrenmeye ve gelişmeye devam edeceğimi düşünmüyorum”(2,73) ifadeleri izlemektedir.
Anketin uygulanmış olduğu bakanlık ve dairelerde kişiler işleri ile ilgili tam olarak her şeyi bilmediklerinden , gelecekte işlerinin kendilerini zorlayıp zorlamayacağı ve görevlerinin tekdüze olup olmayacağı konusunda tereddüt ve endişe içerisindedirler. Ayrıca işlerinin içerik açısından ileriki yıllarda çok fazla değişikliğe uğramayacağı için kendilerini zorlamayacağını ve sorumluluklarının da bu yüzden artmayacağı düşüncesi içerisinde olup bazı karamsarlıklara sahiptirler. Katıldıkları seminerler ve kursların tüm personeli kapsayacak şekilde düzenlenmesinden dolayı işlerinde daha fazla bireysel çaba ile bir yere geldikleri gözlemlenmektedir. Çalışan birey işini çok iyi bir şekilde sahiplenip kurum içerisinde kendini geliştirmeye çalışar. Ayrıca sürekli öz eleştiri yapmaya açık olmasının yanında, çalıştığı işinde bilgisinin günden güne arttığı ve bireysel yeteneklerinin geliştiğine de inanmaktadır. Kısacası katılımcılar işlerinde sorumluluklarının farkında olup, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çaba sarfettiği söylenebilir.
Soru formunda “İş yerinde görev belirsizliği” ne yönelik dört adet ifade yer almaktadır. Çalışanların algılarına göre; “Genellikle işimde benden ne beklendiğini bilirim”(4,07) ifadesi, “İş yerinde görev belirsizliği” boyutunda en yüksek ortalamaya sahip ifade olarak belirlenmiştir. Bu ifade sırasıyla, “Çalıştığım kurumda kişilerin yapmakta oldukları işlerin hedefleri açıkça belirlenmiştir.”(3,24), “Çalıştığım kurumda sorumluluklar açıkça belirlenmiştir.”(3,18), “Çalıştığım kurumda kişilerin yapmakta oldukları işlerin hangi amaca hizmet ettikleri belli değildir.”(2,54) maddeleri izlemektedir.

Çalışan bireyler kurum içerisinde yaptıkları işlerin hedeflerinin tam olarak belirlenmemesinden kaynaklanan sebeplerden dolayı sorumluluklarını tam olarak yerine getiremediklerini düşünmektedirler. Bütün bu belirsizliklerden dolayı da işlerinde tam olarak verimli olamıyorlar. Çalışanların yaptıkları işlerle ilgili hedeflerin tam ve detaylı olarak belirlenmesi, bunlar doğrultusunda sorumluluklarının dağıtılması ve her çalışana yapmakta oldukları işlerinin hangi amaca hizmet ettiğinin açıklanması işyerindeki görev belirsizliğine yönelik olumsuzlukları ortadan kaldıracaktır.

Soru formunda “Hiyerarşik Plato”yu ölçmeye yönelik dört ifade yer almaktadır. Çalışanların algılarına göre; “Çalıştığım kurumda terfi olanakları sınırlıdır” (3,72) “Hiyerarşik Plato” boyutunda en yüksek ortalamaya sahip olan ifade olarak saptanmıştır. Bu ifadeyi sırası ile, “Terfilerin sınırlı oluşu kurumun yapısından kaynaklanmaktadır” (3,54), “Çalıştığım kurumda yükselemiyorum” (3,31), “ Yakın gelecekte işimde üst kademelere yükselmeyi bekliyorum” (2,93) ifadeleri izlemektedir.
Katılımcılar kurum içerisinde terfi alıp yükselme konusunda pek de iyimser değiller. Bunun en önemli nedeni kurumun yapısından kaynaklanan terfi olanaklarının sınırlı olmasıdır. Bu da katılmcıların ileriki yıllarda üst kademelere yükseleceklerine inanmamalarına neden olmaktadır.
Soru formunda “Örgütsel Bağlılık”ı ölçmeye yönelik dört soru yer almaktadır. Çalışanların algılarına göre; “Çalıştığım kurumu daha ileriye götürebilmek için beklenenden daha fazla çaba göstermeye hazırım” (4,22) “Örgütsel Bağlılık” boyutunda en yüksek ortalamaya sahip olan ifade olarak saptanmıştır. Bu ifadeyi sırası ile, “Kanımca, burası mevcut kurumlar arsında çalışılacak en iyi yerdir” (3,66), “Çevremdekilere kurumumun çalışmak için çok iyi bir yer olduğunu söylerim” (3,20), “Kişisel değerlerimle bu kurumun değerlerinin çok benzer olduğunu düşünüyorum”(2,84) ifadeleri izlemektedir. Bu bulgu; bireylerin çalıştıkları kurumdan çok da memnun olmadıklarını göstermektedir. Bunun en önemli nedeni kişisel ve kurumsal değerlerinin benzeşmemesidir. Kurum ile bireysel değerlerin arasında bir tezatlık görülmesine rağmen bireyler kurumu ileriye götürebilmek için yapabileceklerinin en iyisini yapmaya hazırdırlar. Ayrıca mevcut şartlar altında çalıştıkları kurumun çalışılabilecek en iyi yer olduğunu belirtiyorlar.
“İşten Ayrılma Niyeti ” tek bir soru ile ölçülmüştür. Katılımcılar “Kariyerimde yükselebilmek için başka bir iş yerine geçmeye hazırım” (2,90) ifadesine verdikleri yanıtlarla alıştıkları ortamı ve kurumu bırakıp başka bir kuruma geçmeye hazır olmadıklarını belirtmişlerdir. Bunun başlıca sebeplerinden biri; başka bir kuruma geçiş yapıldığı zaman o ortama adapte olana kadar geçirilen süre oldukça zor olabilir ve kişiler bir çok açıdan bazı güçlüklerle karşılaşabilirler.
“Gönüllü olarak platoya girme” boyutu sırasıyla incelenmiştir. Katılımcılar “Daha fazla sorumluluk almak istemediğimden kurum içerisinde yükselmemeyi kendim tercih ettim” (1,94) ile “Ailevi nedenlerle yükselmemeyi kendim tercih ettim” (1,91) ifadelerine verdikleri yanıtlarla gönüllü olarak platoya girmediklerini ifade etmişlerdir.
Katılımcılar ne kendi istekleriyle ne de ailelerinden kaynaklanan sorumluluklarından dolayı “terfi etmemeyi kendim tercih ettim” ifadesine katılmadıklarını ilgili sorulara verdikleri yanıtlarla ortaya koymuşlardır. Bu durumda yükselememenin nedeni örgütün hiyerarşik yapısındaki yetersizlik veya toplumun küçük olmasından kaynaklanan kayırmacılık olabilir.
Araştırma modelinde yer alan bağımlı değişkenlerin diğer bağımlı ve bağımsız değişkenlerle ne ölçüde açıklanabildiği regresyon analizi ile, değişkenler arasında ilişkinin yönü ise korelasyon analizi ile incelenmiştir. İş memnuniyeti nominal ölçekle ölçüldüğünden, bu değişken için korelasyon analizi uygulanmamıştır.
Soru formunun 1. Bölümünde yer alan ifadelere verilen yanıtların katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği T-Test ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile incelenmiştir.

TABLO 6:Cinsiyete Göre T-Test Bulguları


*p≤0,05

Cinsiyete göre yapılan T-Test analizi sonuçları Tablo 6’da sunulmaktadır. “Çalıştığım kurumda yükselemiyorum.” ifadesine verilen yanıtların ortalama değerleri cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir(p=0,026). Kadın ve erkeklerin yanıtlarının ortalama değerlerine bakıldığında kadınların bu ifadeye erkeklere oranla daha fazla katıldığı görülmektedir. Bu da, kadınların çalışmakta oldukları kurumda yükselmekte güçlük çektiklerini göstermektedir. Erkeklerin kadınlarla birlikte bulunmuş oldukları alanlarda kadınlara oranla daha hızlı ve kolay yükseldikleri ve cinsiyet faktörünün hala daha erkeklere olumlu, kadınlara da olumsuz etkisi olduğu rakamsal olarak belirlenmiştir. “Terfilerin sınırlı oluşu kurumun yapısından kaynaklanmaktadır.” ifadesine verilen yanıtların erkeklere ve kadınlara göre ortalama değerlerine bakıldığı zaman, kadınların bu ifadeye erkeklere oranla daha fazla katıldığı saptanmıştır. Katılımcılar devlet örgütünde hiyerarşik düzenin nasıl olduğunun farkında olmakla birlikte terfilerin cinsiyete göre dağıtıldığını düşünmektedirler. “Kanımca, burası mevcut kurumlar arasında çalışılacak en iyi yerdir.” ifadesini kadınların ve erkeklerin “katılıyorum” düzeyinde yanıtladıkları belirlenmiştir. Terfilerin olmamasına rağmen devlet sektöründeki iş ve emeklilik güvencesi çalışanları olumlu yönde motive etmekte ve memnuniyet derecelerini artırmaktadır.
Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

III.BÖLÜM ARAŞTIRMA YÖNTEMİ - K. K. T. C yakin doğU ÜNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ İnsan kaynaklari yönetiMİ...

səhifə3/5
tarix04.11.2017
ölçüsü0.61 Mb.

III.BÖLÜM

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ


Araştırmada ilk olarak çalışmanın geçerliliğini sağlamak amacıyla literatür taraması yapılmıştır. Elde edilen bilgi ve bulgulara dayanarak çalışmanın kuramsal çerçevesi belirlenmiştir. Daha sonra ortaya konulan kuramsal çerçeveden hareketle, araştırmanın modeli kurulmuş ve modelde yer alan ilişkileri ölçmeye yönelik bir soru formu hazırlanmıştır.
Araştırmanın Modeli:

Bağımsız Değişkenler Bağımlı Değişkenler

İş İçerikli Plato

Hiyerarşik Plato

Görev Belirsizliği

Gönüllü Plato


Örgütsel Bağlılık

İş Memnuniyeti

İşten Ayrılma


n=167Oransal Dağılım(%)
Cinsiyet
Kadın

Erkek


75

92


44,9

55,1Yaş
20 ve altı

21-30


31-40

41-50


51-60

61 ve üstü0

39

64

54

9

10

23,4


38,3

32,3


5,4

0,6Medeni Durum
Evli

Bekar


138

29


82,6

17,4Eğitim Durumu
Okur-yazar

İlkokul mezunu

Ortaokul mezunu

Lise ve dengi okul mezunu

Üniversite mezunu

Lisans üstü2

3

6

77

62

171,2

1,8


3,6

46,1


37,1

10,2Çalışılan Kurum
Tarım Bakanlığı

Ekonomi ve Turizm Bakanlığı

Orman Dairesi


86

56

2551,5

33,5


15


Çalışılan DaireOrman Dairesi

Hayvancılık Dairesi

Tarım Dairesi

Ekonomi Dairesi

Sanayi Dairesi

Ticaret Dairesi

Resmi Kabz Memur. ve Şirk.Muk.

Veteriner Dairesi


24

24

7

58

15

15

13

13

2214,4

14,4


4,2

34,7


9,0

9,0


7,8

7,8


13,2


Kurumdaki Mevki
Memur

Daimi İşçi

Mühendis

Teknisyen

Şube Amiri

Sekreter


Diğerleri

72

22

18

14

11

7

23

43,1

13,2


10,8

8,4


6,6

4,2


13,7


İş hayatındaki süre


5 yıldan az

5-10 yıl


11-15 yıl

16-20 yıl

21-25 yıl

26-30 yıl

31 ve daha fazla


21

40

34

26

22

21

3

12,6

24,0


20,4

15,6


13,2

12,6


1,8


Mevcut Kurumda Çalışma Süresi


5 yıldan az

5-10 yıl


11-15 yıl

16-20 yıl

21-25 yıl

26-30 yıl

31 ve daha fazla


53

40

30

18

14

10

2

31,7

24,0


18,0

10,8


8,4

6,0


1,2


Mevcut Pozisyonda Çalışma Süresi


5 yıldan az

5-10 yıl


11-15 yıl

16-20 yıl

21-25 yıl

26 ve daha fazla69

46

23

13

10

6


41,3

27,5


13,8

7,8


6,0

3,6İFADE


n=167

Oransal Dağılım

(%)


Mevcut mevkinizde(pozisyonunuzda) çok

uzun süre kaldığınızı düşünüyor musunuz?Evet

76

45,5

Hayır

91

54,5

Son beş yıl içinde terfi alarak hiyerarşik yapıda bir üst kademeye yükseldiniz mi?

Evet

37

22,2

Hayır

130

77,8

Bulunduğunuz mevkide artık daha fazla ilerleme şansınız olmadığını düşünüyor musunuz?

Evet

70

41,9

Hayır

97

58,1

Genel olarak işinizden memnun musunuz?

Evet

138

82,6

Hayır

29

17,4

İşinizi seviyor musunuz?

Evet

157

94,0

Hayır

10

6,0

Genel olarak bu kurumda çalışmaktan memnun musunuz?

Evet

149

89,2

Hayır

18

10,8

İfadelerOrtalamaStandart Sapmaİş İçerikli Plato

Yapmakta olduğum işte ileride zorlanacağımı düşünmüyorum.


İşim beni düşünmeye ve yaratıcı olmaya zorlar.
İşim içerik açısından zaman içinde çok fazla değişikliğe uğramadı.
İşim ile ilgili herşeyi biliyorum.
İşimde sorumluluklarımın gelecekte önemli ölçüde artacağını düşünmüyorum.
Gelecekte işimin beni zorlamasını beklemiyorum.
İleriki yıllarda, işimdeki görevlerim ve faaliyetlerimin rutin olacağını düşünüyorum.
Becerilerimi katıldığım seminerler ve kurslar sayesinde geliştirdim.
Mevcut işimin kişisel yeteneklerimi ve bilgi düzeyimi sürekli olarak geliştirmemi gerektireceğini düşünmüyorum.
İşimde yeni şeyler öğrenmeye ve gelişmeye devam edeceğimi düşünmüyorum.

3,56


3,52

3,46


3,45
3,38

3,29


3,19

3,04


2,92

2,73

1,31

1,22


1,25

1,17
1,13

1,43

1,24

1,35

1,34


1,50

İfadelerOrtalamaStandart SapmaGörev Belirsizliği

Genellikle işimde benden ne beklendiğini bilirim.


Çalıştığım kurumda kişilerin yapmakta oldukları işlerin hedefleri açıkça belirlenmiştir.
Çalıştığım kurumda sorumluluklar açıkça belirlenmiştir.
Çalıştığım kurumda kişilerin yapmakta oldukları işlerin hangi amaca hizmet ettikleri belli değildir.

Hiyerarşik Plato

Çalıştığım kurumda terfi olanakları sınırlıdır.


Terfilerin sınırlı oluşu kurumun yapısından kaynaklanmaktadır.
Çalıştığım kurumda yükselemiyorum.
Yakın gelecekte işimde üst kademelere yükselmeyi bekliyorum.

Örgütsel Bağlılık

Çalıştığım kurumu daha ileriye götürebilmek için beklenenden daha fazla çaba göstermeye hazırım.


Kanımca, burası mevcut kurumlar arsında çalışılacak en iyi yerdir.
Çevremdekilere kurumumun çalışmak için çok iyi bir yer olduğunu söylerim.
Kişisel değerlerimle bu kurumun değerlerinin çok benzer olduğunu düşünüyorum.

4,07


3,24

3,18


2,54

3,72
3,54

3,31
2,93

4,22

3,66

3,20


2,84

1,08


1,19

1,36


1,27

1,20
1,35

1,29
1,28

0,96

1,20

1,23


1,24

İfadelerOrtalamaStandart Sapma


İşten Ayrılma Niyeti

Kariyerimde yükselebilmek için başka bir iş yerine geçmeye hazırım.

Gönüllü Olarak Platoya Girme

Daha fazla sorumluluk almak istemediğimden kurum içerisinde yükselmemeyi kendim tercih ettim.


Ailevi nedenlerle yükselmemeyi kendim tercih ettim.

2,90


1,94

1,91


1,43


1,28

1,28


Değişkenler

(İfadeler)
OrtalamaStandart SapmatpÇalıştığım kurumda yükselemiyorum.

Kadın

Erkek


3,55

3,11


1,18

1,35

2,24

0,026*


Terfilerin sınırlı oluşu kurumun yapısından kaynaklanmaktadır.

Kadın

Erkek


3,79

3,34


1,23

1,42

2,16

0,032*


Kanımca, burası mevcut kurumlar arasında çalışılacak en iyi yerdir.

Kadın

Erkek


3,89

3,48


1,10

1,25

2,28

0,024*


Değişkenler

(İfadeler)
Ortalama

Standart Sapma

t

p

Gerekli nitelik ve beceri eksikliğimden kaynaklanan nedenlerle kariyerimde ilerleyemediğimi düşünüyorum.

Evli

Bekar


2,13

1,521,28

0,88


3,15

0,003**
?


iii-motets---iacobus.html

iii-mtn---azrbaycan-mill.html

iii-nauchno-metodicheskoe.html

iii-nsan---trkn-ilk.html

iii-okonchanie-proceduri--3.html