1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

İmar kanunu - səhifə 6

səhifə6/11
tarix01.11.2017
ölçüsü0.63 Mb.

Arazi ve arsa düzenlemesi:

Madde 18 – İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.

Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında "düzenleme ortaklık payı" olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırkını geçemez. (2)


Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tâbi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi,

yeşil saha

, ibadet yeri ve karakol gibi umumî hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamaz.


Bu fıkra hükümlerine göre, herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaz. Ancak, bu hüküm o parselde imar planı ile yeniden bir düzenleme yapılmasına mani teşkil etmez.


Üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde, şüyulanma sadece zemine ait olup, şüyuun giderilmesinde bina bedeli ayrıca dikkate alınır.


MADDE 7-

3194 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin;

a) İkinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


İlgili idarece düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında, düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırkbeşini geçmemek koşuluyla, yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında "düzenleme ortaklık payı" olarak düşülür. 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna göre yapılacak uygulamalara konu alanlarda bu oran yüzde 60’a kadar uygulanır. İmar planı ile düzenleme alanında bulunan imar adalarında, birbirinden farklı kullanım kararı ve yapı yoğunluğu getirildiği hallerde düzenlemeye giren parsellerin imar parsellerine tahsisinin eşdeğer yapılaşma veya değerleme yöntemine göre gerçekleştirilmesi esastır. Ancak, yapılacak olan tahsislerde değer farkı oluşması halinde eşdeğerliğin sağlanması için aradaki fark değerleme yöntemi ile bedele dönüştürülür.”


b) Üçüncü fıkrasında yer alan “yeşil saha,” ibaresi “aktif yeşil alan, pazar yeri, semt spor alanı, toplu taşım durakları, birinci basamak sağlık tesis alanları ile park ve aktif yeşil alan olarak planlanan taşkın koruma sahaları,” şeklinde değiştirilmiştir.
Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tâbi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi,

aktif yeşil alan, pazar yeri, semt spor alanı, toplu taşım durakları,

birinci basamak sağlık tesis alanları ile park ve aktif yeşil alan olarak planlanan taşkın koruma sahaları

,

ibadet yeri ve karakol gibi umumî hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamaz.
c) Altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İmar planı değişikliği ile değer artışı sağlayan bir kullanım kararı getirilmesi veya yapı yoğunluğunun artırılması halinde, toplamda ikinci fıkrada sayılan oranları geçmemek üzere ilave düzenleme ortaklık payı alınabilir. Parselin üzerindeki mevcut yapılar nedeniyle alınamayan düzenleme ortaklık payı miktarı bedele dönüştürülebilir. Bedel takdiri 2942 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılır. Tespit edilen bedel tapu kaydına şerh verilir ve bedelin yarısı ödenmedikçe yapı ruhsatı, tamamı ödenmedikçe de kısmi kullanma izni veya yapı kullanma izni verilemez. Bu bedel, düzenlemelerin gerçekleştirilebilmesi için yapılacak kamulaştırmalar dışında kullanılamaz.


ç) Sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki iki fıkra ilave edilmiştir.
Üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde, şüyulanma sadece zemine ait olup, şüyuun giderilmesinde bina bedeli ayrıca dikkate alınır. “

Üçüncü fıkrada sayılan alanların dışındaki resmi kurum alanları ve umumi mezarlık alanları Hazine adına tescil edilmek kaydıyla düzenleme sınırı içindeki tescilsiz alanlardan veya kapanan kadastral yollardan, bu şekilde karşılanamaması halinde öncelikle ilgili kamu kuruluşlarının mülkiyetindeki alanlardan veya Hazine arazilerinden karşılanır. Düzenleme alanında bu nitelikte arazi bulunmaması veya yetersiz kalması halinde düzenleme sahası içindeki düzenlemeye giren parsellerin alanları oranında kamu ortaklık payı verilmek suretiyle hisselendirilir. Parsel maliklerinin hisselerini ilgili idareye bedelsiz olarak devretmek istemeleri durumunda ilgili idare malikler adına bedelsiz devir işlemlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu işlemler için vergi, resim, harç ve benzeri ücret veya bedel alınmaz. İkinci fıkrada sayılan düzenleme ortaklık payı oranını aşan miktar ilgili kamu kurumlarına tahsis edilen alanlardan kamu ortaklık payı verilmek suretiyle hisselendirilir.

Düzenleme sonucu taşınmaz maliklerine verilecek parseller; öncelikle kök parselin bulunduğu yerden, mümkün olmuyor ise yakınından verilir. Tahsisin mümkün mertebe farklı parsellerde hisselendirme yapılmadan imar hakkı veya değerleme açısından eşdeğer ve yapılaşmaya uygun olması esastır.”Madde 21 –

Bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26 ncı maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden (....) (1) yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir

.

Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Bu durumda; bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve nitelik değişmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaz.MADDE 8-

3194 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu Kanunun 26 ncı, 27 nci ve 44 üncü maddelerinde ruhsatsız yapılabileceği belirtilen yapılar hariç bütün yapıların inşa edilebilmesi için yapı ruhsatı alınması zorunludur. Tapu kayıt örneği veya tapu yerine geçen belge ve koordinatlı kroki ile başvurulması üzerine idare veya ilgili kuruluş, uygulama imar planının, parselasyon planının, onaylı jeolojik-jeoteknik etüt raporunun parsele ilişkin bölümü ile yol kotu tutanağı ve kanal kotu tutanağını en geç altı iş günü içinde verir. Elektronik ortamda erişilebilen belgeler ile ruhsat dosyasında var olan belgeler ayrıca talep edilmez. Yapı kullanma izni alınan yapılarda ruhsat eki projeleri değiştirecek tadilatlar ruhsata tabidir. Ancak ruhsatlı olarak inşası süren yapılarda, statik projeleri değiştirmeyen tadilatlar imar planı kararlarına ve mevzuat hükümlerine uygun olmak koşuluyla ruhsat alınmaksızın ilgili proje müelliflerinin ve teknik müşavirlik kuruluşunun yazılı izni ile yapılabilir. Bu iznin bir örneği ilgili idareye gönderilir. Yapının son haline uygun projeler yapı kullanma izni başvurusundan önce, proje müellifinin veya teknik müşavirlik kuruluşunun uygun görüşü ile idareye teslim edilmek ve en geç on iş günü içinde incelenerek onaylanmak zorundadır. Kullanım amacını, yapı inşaat alanını, emsal alanını, ruhsat eki statik projesini, ruhsat eki mimari projedeki kat irtifakı ve kat mülkiyetine esas paylaşım tablosundaki değerleri ve maliklerle yapılan sözleşmeleri değiştirecek nitelikteki tadilatlarda parsel maliklerinin muvafakatı alınarak tadilat ruhsatı düzenlenmesi zorunludur. Sadece belirli bağımsız bölümleri ilgilendiren, yapının bütününü veya cephelerini ilgilendirmeyen ve kullanım amacını değiştirmeyen tadilatlarda ilgili bağımsız bölüm maliklerinin muvafakatı yeterlidir.”


Bağımsız bölümlerin; brüt alanlarını ve sayısını arttırmayan, kullanım amacını, niteliklerini değiştirmeyen tadilatlar ile güçlendirme, yangından korunma tedbirleri, yalıtım ve enerji verimliliğini sağlamak üzere yapılan tadilatlar için hiçbir vergi, resim, harç ve herhangi bir ad altında bedel alınmaz.”


Ruhsat alma şartları:

Madde 22 –

Yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik (....) (1) bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gereklidir.

Belediyeler veya valiliklerce (....) (2) ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir.

Eksik veya yanlış olduğu takdirde; müracaat tarihinden itibaren onbeş gün içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlışları yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç onbeş gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir.


MADDE 9-

3194 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ruhsat alma şartları

Madde 22-

Yapı ruhsatı almak için

müellifler veya etüt proje denetimi görevini üstlenen teknik müşavirlik kuruluşunca mimari, statik ve aplikasyon projeleri ile zemin ve temel etüd raporu ve gerektiğinde çevr

esel etki değerlendirmesi raporu ile ilgili idareye başvurulur. İlgili idare,

en geç altı iş günü içinde belge kontrolü yapar, bu belgelere göre yapı ruhsatını verir. Bu tarihten itibaren; mimari proje onbeş gün, statik ve aplikasyon projeleri ile zemin ve temel etüd raporu ise otuz gün içinde, plan ve mevzuat kapsamında incelenerek uygun olması halinde ilgili idarece onaylanır.

Yapının inşasına başlamak için; yapı ruhsatına, yapım işinin denetimini gerçekleştirecek teknik müşavirlik kuruluşu ve yapı denetçileri ile yapı müteahhidi, şantiye şefi, varsa taşerona ilişkin bilgileri de içeren inşaata başlama izin belgesinin idareden alınması gerekir. İlgili idarece; taraflar arasında yapılan sözleşmeler ile ilgililerin taahhütnameleri ve Yapı Denetimi Kanununda belirlenen teminatlar alınarak başvuru tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde parseldeki her yapı için ayrı ayrı inşaata başlama izin belgesi verilir. İlgililerin inşaat süresi içinde değişmesi veya yapı ruhsatında tadilat yapılması halinde ilgili imzalar alınarak bu belge yenilenir. İnşaata başlama izin belgesi, yapı ruhsatı tarihinden itibaren iki yıl içinde inşaata başlanmadığı takdirde yapı ruhsatıyla birlikte hükümsüz kalır.

İnşaata başlama izin belgesi düzenlenmeden önce etüt ve projelerin, uygulama imar planına veya mevzuata aykırı olduğunun tespiti halinde verilen yapı ruhsatı iptal edilir, projenin müellifi ve bu projeyi denetleyen hakkında 42 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre işlem yapılır.

İnşaata başlama izin belgesi düzenlendikten sonra etüt ve projelerin, uygulama imar planına veya mevzuata aykırı olduğunun tespiti halinde;

a) İnşaata başlanmamış ise inşaata başlama izin belgesi iptal edilir, eksiklik ve hatalar giderilinceye kadar yeni bir belge düzenlenmez. Hata ve eksiklikler otuz gün içinde giderilmez ise proje müellifi ve bu projeyi denetleyen hakkında 42 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre işlem yapılır,

b) İnşaata başlanmış ise yapı mühürlenir, yapı hakkında 32 nci maddeye, müellifler ve bu projeyi denetleyenler hakkında 42 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre işlem yapılır, hata ve eksiklikler otuz gün içinde giderilmez ise bu kişilerden alınan teminatlar irat kaydedilir ve inşaata başlama izin belgesi iptal edilir.

Elektrik, telefon, doğalgaz ve benzeri tesisat projelerinin inşaata başlama izin belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde idareye verilmesi zorunludur. Bu projeler en geç on iş günü içinde ilgili idarece incelenir ve uygun bulunması halinde onaylanır. Aksi halde yapı projeleri onaylanıncaya kadar idarece durdurulur.

Tesisat projelerine uygunluk görüşü veren yetkili kuruluşlar, projeleri en geç onbeş gün içinde incelemek, eksik veya hatalı olması halinde aynı süre içinde gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak iade etmek ve idareye bildirmek zorundadır.

Etüt ve projeler; idare, etüt ve proje denetimi yapan teknik müşavirlik kuruluşu ve yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz. Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler veya bunlara ait kuruluşların büro tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemez.

Ulaşımı, karayolu veya yaya yolu dışında farklı bir yöntemle sağlanan parsel veya alanlar hariç kamu eline geçmiş bir yola cephesi olmayan parsellere proje hazırlanamaz ve yapı ruhsatı düzenlenemez.

Projeler ve hesapları ile zemin etüt raporunun, basılı ve sayısal ortamda verilmesi ve onaylandığında Bakanlık Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemine dâhil edilmesi zorunludur. Etüt ve projeler birbirlerine aykırı olamaz, bunların plana ve mevzuata uygunluğundan ve birbirleriyle uyumundan etüt ve proje denetimi üstlenen teknik müşavirlik kuruluşları ile müellifler sorumludur. İlgili idarelerin sorumluluğu etüt ve projeler onaylandığında başlar.


Madde 26 –

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti bu kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre ruhsat verilir.

Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat ve savunması bakımından gizlilik arz eden yapılara; belediyeden alınan imar durumuna, kat nizamı, cephe hattı, inşaat derinliği ve toplam inşaat metrekaresine uyularak projelerinin kurumlarınca tasdik edildiği, statik ve tesisat sorumluluğunun kurumlarına ait olduğunun ilgili belediyesine veya valiliklere yazı ile bildirdiği takdirde, 22 nci maddede sayılan belgeler aranmadan yapı ruhsatı verilir.

(Üçüncü fıkra iptal: Anayasa Mahkemesi’nin 11/12/1986 tarihli ve E. 1985/11, K. 1986/29 sayılı Kararı ile.)


MADDE 10-

3194 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri amaçlı yapılarına; projelerinin imar planına ve mevzuata uygun olarak hazırlanıp kurumlarınca onaylandığının, proje, uygulama ve denetim sorumluluğunun kurumlarına ait olduğunun ilgili idareye bildirilmesi üzerine 22 nci maddede sayılan belgeler aranmadan yapı ruhsatı verilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ivedilik veya gizlilik arz eden; harekat, savunma ve hudut güvenliğine yönelik yapıları, karakol, nöbetçi kulübesi, gözetleme kulesi, sığınak ve mühimmat yapıları, radar istasyonları gibi yapılarda ise imar planı, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni şartı aranmaz. Özel mülkiyete geçmesi veya başka bir amaçla kullanılmak istenmesi halinde imar planı, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapılar; imar planı kararına dayalı olarak ve mülkiyeti belgelendirmek kaydıyla kuruluş adına yapı ruhsatı, inşaata başlama izni ve yapı kullanma izni düzenlenerek inşa edilir ve kullanılır. Denetime yönelik fenni mesuliyet Yapı Denetimi Kanununa göre üstlenilir.

Yabancı ülke elçilik ve konsolosluklarına ayrılan alanlardaki yapıların yapı ruhsatı, inşaata başlama izni ve yapı kullanma izni işlemleri ile etüt ve proje hazırlama ve denetimi işlemleri Dışişleri Bakanlığı görüşü doğrultusunda gerçekleştirilir.

5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa göre inşa edilecek elektronik haberleşmeyle ilgili kule, konteynır, seperatör, kulübe veya kabin, anten, radyo link gibi teknik altyapı niteliğindeki tesisler ve bunların eklentileri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara uygun olmak zorundadır. Bu yapı ve tesislere yapı ruhsatı düzenlenebilmesi için, mimari, statik, elektrik ve mekanik tesisat projeleri, parselin mülkiyet bilgileri, gerekli muvafakatnameler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun yazılı izni ve düzenlediği güvenlik sertifikası ile valiliğe başvurulur. Aykırılık yok ise en geç altı iş günü içinde valilikçe ruhsat verilir.”

Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslar (1)(2)

Madde 27 –(Değişik: 8/8/2011- KHK-648/22 md.)

Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz. Ancak etüt ve projelerinin valilikçe incelenmesi, muhtarlıktan yazılı izin alınması ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerin sorumluluğu müellifi olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar valilikçe ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro planlarına işlenir. Köy yerleşik alan sınırları dışında kalan ve entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların yapı ruhsatı alınarak inşa edilmesi zorunludur. Tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların denetimine yönelik fenni mesuliyet 28 inci madde hükümlerine göre mimar ve mühendislerce üstlenilir.

Onaylı üst kademe planlarda aksine hüküm bulunmadığı hallerde köy yerleşik alan sınırları içinde, jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında sakınca bulunan alanlar ile köyün ana yolları ve genişlikleri, hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde il özel idarelerince belirlenir. Belirlenen yollar, ifraz ve tevhit suretiyle uygulama imar planı kararı aranmaksızın kamu yararı kararı alınarak oluşturulur.

Köy yerleşik alan sınırı içerisinde, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Köy yerleşik alan sınırlarının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir.

İl çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç duyulması halinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak köy yerleşik alan sınırları ve özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz şartları belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il genel meclisi kararı ile belirlenir. Tespitler kadastro paftasına işlenerek tapu sicilinde belirtilir. İhtiyaç duyulması halinde mevcut köy yerleşik alan sınırları il genel meclislerince yeniden belirlenebilir.

İmar planı olmayan köy yerleşik alanı sınırları içerisinde köyün ihtiyacına yönelik olarak ilk ve orta öğretim tesisi, ibadet yeri, sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi yapılar için imar planı şartı aranmaz. Ancak yer seçimi, valilikçe oluşturulan bir komisyonca hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde kesin sınırları ile belirlenir. Bu yapı ve tesislere uygulama projelerine göre ilgili yatırımcı kamu kurum ve kuruluşu adına yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle belirlenir.


MADDE 11-

3194 sayılı Kanunun 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Köylerde ve kırsal alanlarda uygulama

Madde 27-

Köylerin ve köy bağlılarının yerleşik alan sınırı ilgili idare encümenince tespit edilir. Tespitlerin en geç otuz gün içinde, kadastro paftasına işlenmesi ve bu süre içinde tapu sicilinde belirtilmesi zorunludur. Mevcut köy yerleşik alan sınırları, köyün gelişme düzeyi ve potansiyeli dikkate alınarak ilgili idare meclisi kararıyla yeniden belirlenebilir.

Yerleşik alan sınırları içinde ve dışında, heyelan, kaya düşmesi gibi zeminin jeolojik yapısı nedeniyle üzerinde yapı yapılmasında sakınca bulunan alanlar ile sel ve taşkın sahalarında kalan alanlar, hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde ilgili idarelerce belirlenir. Bu alanlarda yapı inşa edilemez.

Yerleşik alanlarda inşa edilecek konut, kırsal dokuyu bozmayan küçük ölçekte turizm yapıları ile bakkal, manav, berber, eczane, köy hamamı, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tamir ve bakım yerleri, tanıtım ve teşhir büfeleri gibi yapılar için imar planı, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi aranmaz. Ancak, yapının fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması ve yöresel mimari dokunun gözetilmesi gerekir. Etüt ve projeler, ilgili idarece onaylanmadan ve proje uygunluk belgesi alınmadan inşaata başlanılmaz. Bu yapılar ilgili idarece denetlenir, tamamlandıktan sonra kırsal yapı belgesi verilir, ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro planlarına işlenmesi sağlanır ve imara ilişkin hiçbir vergi, resim, harç ve bedel alınamaz. Ancak, sınırları belirtilerek fındıklık, zeytinlik gibi özel mahsul alanı veya mutlak korunması gereken tarım alanı olduğu kayıt altına alınan yerlerin yerleşik alanda kalan kısımlarında sadece, tarımsal bütünlüğü bozmadan konut ve tarımsal amaçlı yapı inşa edilebilir.

Üçüncü fıkrada sayılan yapılardan yerleşik alan dışında kalanlar ile yerleşik alan sınırları içerisinde yer seçimi valilikçe yapılan ilk ve orta öğretim tesisi, ibadet yeri, sağlık tesisi, sosyal ve kültürel tesis, güvenlik tesisi gibi kamu yapılarında imar planı şartı aranmaz, ancak yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi alınması zorunludur. Köylerdeki yapıların etüt ve projeleri ilgili idarenin veya Bakanlığın taşra teşkilatının mimar ve mühendisleri tarafından hazırlanabilir.

Tarım ve hayvancılık yapıları yerleşik alanda kalıyor ise imar planı, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni aranmaz. Yerleşik alan dışında ise imar planı aranmadan, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni alınarak inşa edilir. Entegre tesis niteliğindeki tarım ve hayvancılık yapıları, çevreye olumsuz etkisi olabilecek yapılar, kırsal hayatı etkileyecek ve dönüştürecek nitelikteki yapı ve tesisler bulunduğu alanın niteliğine bakılmaksızın ancak plan kararları ile yapılır.

İşyeri açma ve çalışma izni; kadimden kalan veya yapıldığı tarihteki mevzuat kapsamında yola cephesi olmaksızın inşa edilen yapılar ile yerleşik alanlarda kalan yapılara kırsal yapı belgesine, yerleşik alan sınırı dışındaki diğer yapılara ise yapı kullanma izin belgesine göre verilir. Köylerde bulunan konutlarda, işyeri açma ve çalışma izni alınarak ev pansiyonculuğu yapılabilir.

Köylerde can ve mal güvenliğine yönelik tedbirler alınmadan ve kamuya ait bir yaya veya taşıt yoluna cephe sağlanmadan yapı inşa edilemez. Mevcut imar veya kadastro yolu ile bağlantısı olmak, kamu yararı kararı alınmak koşuluyla, plan gerekmeksizin, parseller ifraz ve tevhit edilerek ilgili idare encümeni kararıyla yol oluşturulabilir veya genişletilebilir. Köylerde yol oluşturmaya ve yola cephe sağlamaya yönelik ifraz ve tevhit işlemlerinde, yerleşik alan sınırı tespit işlemleri ile yerleşik alan içinde bu maddeye göre plan gerekmeyen uygulamalarda 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanmaz. Yerleşik alanın mevcut sınır genişletilerek yeniden belirlenmesi halinde sadece yeni eklenen alan için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanır.

Yerleşme ve yapılaşma özellikleri, mimari doku ve karakteri, gelişme düzey ve potansiyeli açısından önem arz eden köylerde bu özellikleri korumak, geliştirmek ve yaşatmak amacıyla muhtarlık katılımı ile ilgili idarelerce köy tasarım rehberleri hazırlanabilir. Köy tasarım rehberleri ilgili idare meclisi kararı ile onaylanır ve uygulanır.

Özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak ve çevre düzeni planında aksine bir hüküm bulunmamak kaydıyla, imar planı ve köy tasarım rehberleri bulunmayan köylerin yerleşik alanlarında ve dışında ruhsatlı veya ruhsatsız yapılacak yapıların kat adedi, yapı yaklaşma mesafeleri, taban alanı gibi yapılaşma kararları ile yerleşik alan sınır tespitine ve onaylanmasına ilişkin hususlar ve parsellerin ifraz şartları Bakanlıkça belirlenen genel esaslar doğrultusunda ilgili idare meclisi kararı ile belirlenir. Korunan alanlarda birinci fıkrada sayılan yapılara ilişkin uygulamalar tabiat varlığı koruma bölge komisyonu kararına göre yapılır, ancak imar planı yapılma zorunluluğu getirilemez.

Büyükşehir belediyesi sınırının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen ve kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerdeki uygulamalar büyükşehir belediye meclisince aksine bir karar alınmadıkça, bu madde hükümlerine göre büyükşehir belediyesinin ilgili organlarınca yürütülür. Bu görevlerin tamamı veya bir kısmı ilçe belediyelerine devredilebilir. Uygulama imar planı yapılmış alanlarda bu madde hükümleri uygulanmaz. 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskan Kanunu çerçevesinde yapılaşmaya konu edilen ancak mahalleye dönüşen köylerdeki uygulamalar 5543 sayılı Kanun kapsamında sonuçlandırılır.”


Müelliflik, fenni mesuliyet, şantiye şefliği, yapı müteahhitliği

ve kayıtlar

:

Madde 28 – (Değişik: 9/12/2009-5940/1 md.)

Bu Kanun kapsamındaki mimarlık, mühendislik ve planlama hizmetine ilişkin harita, plan, etüt, proje ve eklerinin düzenlenmesi ve bunların yerine getirilmesinin; uygulamada bulunulacak alanın, yerleşme merkezinin ve yapının sınıfına, özelliğine ve büyüklük derecesine göre, uzmanlık alanlarına uygun olarak 38 inci maddede belirtilen meslek mensuplarına yaptırılması mecburidir. Müellifler ve uygulamada bulunan meslek mensupları, işlerini bu Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirmekten sorumludur.

Yapıda inşaat ve tesisat işleri ile kullanılan malzemelerin kamu adına denetimine ilişkin fenni mesuliyet, ruhsat eki etüt ve projelerin gerektirdiği uzmanlığı haiz meslek mensupları tarafından ayrı ayrı üstlenilmek zorundadır. Fenni mesul mimar ve mühendisler uzmanlık alanlarına göre; yapının, tesisatı ve malzemeleri ile birlikte, bu Kanuna, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşaedilmesini denetlemekle görevlidir. Yapı sahibine ve idareye karşı sorumlu olan fenni mesuller, uzmanlık alanına uygun olarak yapıda yetki belgesi olmayan usta çalıştırılması veya şantiye şefi bulundurulmaksızın yapım işinin sürdürülmesi veya yapının mevzuata aykırı yapılması veya istifaları halinde, bu durumları altı iş günü içinde ilgili idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, fenni mesuller kanuni mesuliyetten kurtulamaz. Bildirim üzerine, en geç üç iş günü içinde 32 nci maddeye göre işlem yapılır.

Fenni mesulün istifası veya ölümü halinde, başka bir meslek mensubu fenni mesuliyeti üstlenmedikçe yapının devamına izin verilmez. Fenni mesulün istifası halinde, istifa tarihinden önce yapılan işlere dair sorumluluğu devam eder.

Yeni atanan fenni mesul, daha önce yapılan işlerin denetlenmesinden ve eksiklik ve hata var ise giderilmesini sağlamaktan ve bildirimde bulunmaktan da sorumludur. Tespit edilen bu eksiklik ve hatalar giderilmedikçe inşaatın devamına izin verilmez.

Fenni mesuller, Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikte belirlenen sınıf, özellik ve büyüklüğe sahip bulunan yapıların denetimi faaliyetine yardımcı olmak üzere, 38 inci maddeye göre uygun nitelikte ve sayıda fen adamı istihdam etmek mecburiyetindedir.

Fenni mesuller, uzmanlık alanlarına göre yapım işlerinin denetimine ilişkin ayrıntılı bütün belgeler ile mimarlık ve mühendislik hizmetleri raporunu idareye vermek ve yapı kullanma izin belgesini imzalamak mecburiyetindedir. Yapıya ilişkin bilgiler, ilgili idarece, etüt ve proje müelliflerinin, fenni mesullerin, yapı müteahhitlerinin ve şantiye şefi mimar veya mühendisin üyesi bulunduğu meslek odasına, üyelik kayıtlarına işlenmek üzere bildirilir.

Fenni mesuller, mesuliyet üstlendikleri yapı ile alakalı olarak yapı müteahhitliği, şantiye şefliği, taşeronluk ve malzeme satıcılığı yapamaz. Yapı sahibi, yapısının fenni mesuliyetini üstlenemez.

27 nci madde kapsamındaki yapılar ile entegre tesis niteliğinde olmayan ruhsata tabi tarım ve hayvancılık yapılarına ait 22 nci maddede yer alan etüt ve projeler, il özel idarelerince veya Bakanlığın taşra teşkilatınca hazırlanabilir. Bu tarım ve hayvancılık yapılarına dair fenni mesuliyet, il özel idaresinin veya Bakanlığın taşra teşkilatının mimar ve mühendisleri tarafından üstlenilebilir.

Yapı müteahhidi ve şantiye şefi; yapıyı, tesisatı ve malzemeleriyle birlikte bu Kanuna, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa etmek, neden olduğu mevzuata aykırılığı gidermek mecburiyetindedir. Yapı müteahhidi ve şantiye şefi, ilgili fenni mesullerin denetimi olmaksızın inşaat ve tesisatlarına ilişkin yapım işlerini sürdüremez, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramaz.

Bakanlıktan veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş idareden yetki belgesi almaksızın, inşaat ve tesisat dahil yapım işlerinin müteahhitliği üstlenilemez. Yetki belgeleri geçici veya daimi olarak düzenlenebilir. Gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine yapı inşa eden müteahhitlerin kayıtları, her yapı için ayrı ayrı tutulur. Bu kayıtların birer nüshası, ilgili yapı müteahhidinin yetki belgelendirmesi işlemlerinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Müteahhitlere yetki belgesi verilmesi işlemleri, bu kayıtlar da değerlendirilerek Bakanlıkça yürütülür.

Fenni mesullerce denetime ilişkin mimarlık ve mühendislik raporları hazırlanan, yapı sahibi, fenni mesuller ve ilgili idare elemanlarının birlikte düzenlediği tespit tutanağı ile tamamlandığı belirlenen, ancak, yapı müteahhidinin yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarının ve diğer sorumluluklarının gereğinin yerine getirilmemesi sebebiyle yapı kullanma izin belgesi verilmesi işlemleri tamamlanamayan yapılar için, yapının müteahhidi olmayan yapı sahibinin talebi üzerine, ilgili idarece durum tespit edilerek yapı kullanma izin belgesi verilir. Bu belgenin bir örneği, ilgili kurumlara ve ilgililerin kayıtlarına işlenmek ve değerlendirilmek üzere ilgili meslek odalarına ve Bakanlığa gönderilir.

Yapı sahibi, ruhsat süresi dolmamış olan bir yapının etüt ve proje müellifliği, yapı müteahhitliği ve şantiye şefliği görevlerinden herhangi birini üstlenmemiş ise bütün sorumluluk, ilgisine göre etüt ve proje müelliflerine, yapı müteahhidine, şantiye şefine ve ilgili fenni mesullere aittir.

?


lekciya-immunoloji.html

lekciya-kafedrasi-ksbi.html

lekciya-krovotechenie--2.html

lekciya-lectura-insan.html

lekciya-masati---lekciya.html