1 ... 172 173 174 175 176 177 178 179 ... 190

Microsoft Word az criminal Procedure Code - səhifə 176

səhifə176/190
tarix14.02.2018
ölçüsü4.18 Mb.

                                                                                                                                                        

lxxi[71]


    14  iyun  2005-ci  il  939-IIQD  nömrəli  “

Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik  aktlarına 

dəyişikliklər  və  əlavələr  edilməsi  haqqında

”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 8, maddə 686) ilə 159.7-ci maddədə "hər bir 

halda" sözləri çıxarılsın, "son müddəti" sözlərindən sonra "bir qayda olaraq" sözləri əlavə edilmişdir. 

 

lxxii[72]

    14  iyun  2005-ci  il  939-IIQD  nömrəli  “

Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik  aktlarına 

dəyişikliklər  və  əlavələr  edilməsi  haqqında

”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 8, maddə 686) ilə Məcəlləyə 159.8-ci maddə 

əlavə edilmişdir. 

 

lxxiii[73]

    14  iyun  2005-ci  il  939-IIQD  nömrəli  “

Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik  aktlarına 

dəyişikliklər  və  əlavələr  edilməsi  haqqında

”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 8, maddə 686) ilə Məcəlləyə 159.9-cu maddə 

əlavə edilmişdir. 

 

lxxiv[74]

    14  iyun  2005-ci  il  939-IIQD  nömrəli  “

Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik  aktlarına 

dəyişikliklər  və  əlavələr  edilməsi  haqqında

”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 

Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2005-ci  il,  №  8,  maddə  686)  ilə  162.1.2-ci  maddə  yeni 

redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

162.1.2. məhkəmə tərəfindən məhkuma təyin edilmiş cəza azadlıqdan məhrum etmənin çəkilməsi 

ilə, intizam hərbi hissəsində və ya həbsdə saxlanılma ilə bağlı olmadıqda; 

 

lxxv[75]


    14  iyun  2005-ci  il  939-IIQD  nömrəli  “

Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik  aktlarına 

dəyişikliklər  və  əlavələr  edilməsi  haqqında

”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 

Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2005-ci  il,  №  8,  maddə  686)  ilə  163.5-ci  maddənin  ikinci 

cümləsində "seçilməsi" sözündən sonra "və ya bundan imtina edilməsi" sözləri əlavə edilmişdir. 

 

lxxvi[76]

  28  oktyabr  2008-ci  il  tarixli  705-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(“Azərbaycan”  qəzeti    14  dekabr  2008-ci  il,  №  279,  Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik 

toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1045) ilə 164.5.1-ci maddədə "şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş 

min misli" sözləri "beş min manat" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

lxxvii[77]

  28  oktyabr  2008-ci  il  tarixli  705-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(“Azərbaycan”  qəzeti    14  dekabr  2008-ci  il,  №  279,  Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik 

toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1045) ilə 164.5.2-ci maddədə "şərti maliyyə vahidi məbləğinin on 

min misli" sözləri "on min manat" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

lxxviii[78]

  2  iyun  2008-ci  il  tarixli  618-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  462)  ilə  166.2-ci 

maddədə “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz misli miqdarında” sözləri “beş yüz əlli manat” 

sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

lxxix[79]

  2  iyun  2008-ci  il  tarixli  618-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  462)  ilə  167.1-ci 

maddədə “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min misli miqdarında” sözləri “min yüz manat” sözləri 

ilə əvəz edilmişdir.                                                                                                                                                         

 

lxxx[80]

    14  iyun  2005-ci  il  939-IIQD  nömrəli  “

Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik  aktlarına 

dəyişikliklər  və  əlavələr  edilməsi  haqqında

”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 

Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2005-ci  il,  №  8,  maddə  686)  ilə  175.1-ci  maddədə  "daha 

ciddi  qətimkan  tədbiri"  sözlərindən  sonra  "ilə"  sözü,  "halda"  sözündən  sonra  "isə"  sözü  əlavə 

edilmişdir. 

 

lxxxi[81]

 

30  iyun  2009-cu  il  tarixli    856-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(“Azərbaycan” qəzeti  24 iyul 2009-cu il, № 160) ilə yeni məzmunda 177.3.8-ci və 177.4.5-ci maddələr 

əlavə edilmişdir. 

lxxxii[82]

 

30  iyun  2009-cu  il  tarixli    856-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(“Azərbaycan” qəzeti  24 iyul 2009-cu il, № 160) ilə 177.5-ci maddəyə yeni məzmunda ikinci cümlə 

əlavə edilmişdir. 

lxxxiii[83]

   


30  aprel  2004-cü  il  tarixli  643-IIQD  nömrəli  “Dövlət  rüsumu  haqqında”  Azərbaycan 

Respublikası  Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Rspublikasının  bəzi  qanunvericilik 

aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi və bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr 

edilməsi 

barədə” 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu 


(Azərbaycan 

Respublikasının 

qanunvericilik  toplusu,  2004-ci  il,  №  7,  maddə  505)  ilə  182-ci  maddə  çıxarılmışdır.  Əvvəlki 

redaksiyada deyilirdi: 

M a d d ə   1 8 2 .   M ü l k i   i d d i a ç ı n ı n   d ö v l ə t   r ü s u m u n u   ö d ə m ə k d ə n  

a z a d   e d i l m ə s i    

Cinayət mühakimə icraatı zamanı verilmiş mülki iddia üzrə dövlət rüsumu alınmır. 

 

 

lxxxiv[84]

  2  iyun  2008-ci  il  tarixli  618-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  462)  ilə  190.0.1-ci 

maddədə “şərti maliyyə vahidi məbləğinin üç yüz misli miqdarında” sözləri “üç yüz otuz manat” 

sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

lxxxv[85]

  2  iyun  2008-ci  il  tarixli  618-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  462)  ilə  190.0.2-ci 

maddədə  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  yüz  əlli  misli  miqdarında”  sözləri  “yüz  altmış  beş 

manat” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

lxxxvi[86]

  2  iyun  2008-ci  il  tarixli  618-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  462)  ilə  190.0.3-cü 

maddədə “şərti maliyyə vahidi məbləğinin əlli misli miqdarında” sözləri “əlli beş manat” sözləri 

ilə əvəz edilmişdir. 

 

lxxxvii[87]

  2  iyun  2008-ci  il  tarixli  618-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  462)  ilə  190.0.4-cü 

maddədə “şərti maliyyə vahidi məbləğinin on misli miqdarında” sözləri “on bir manat” sözləri ilə 

əvəz edilmişdir. 

 

lxxxviii[88]

    23  dekabr  2005-ci  il  tarixli  32-IIIQD    nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006-cı  il,  №  2,  maddə  64)  ilə  200.4-cü 

maddənin  birinci  cümləsində  "yazılı  iltizam  vermiş"  sözləri  "öhdəlik  götürmüş"  sözləri  ilə  əvəz 

edilmiş, ikinci cümlə yeni redaksiyada verilmiş, üçüncü cümlə çıxarılmış və dördüncü cümlə üçüncü 

cümlə hesab edilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 


:

media -> National%20Legislation -> Azerbaijan
Azerbaijan -> Microsoft Word az decision 225 Infectious Diseases
Azerbaijan -> Microsoft Word az law Industrial Consumer Waste
Azerbaijan -> Microsoft Word az decision 213 Medical Waste
Azerbaijan -> Microsoft Word az law Environmental Protection
Azerbaijan -> Işçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən əmək şəraiti fiziki
Azerbaijan -> Microsoft Word az law Sanitary Epidemiological Well-being
Azerbaijan -> Microsoft Word az law Police
Azerbaijan -> Microsoft Word az law Phytosanitary Control


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


ocenianie-osigni.html

ocenite-perechislennie-2.html

ocenivaemie-parametri---2.html

ocenivanie-vneauditornoj-3.html

ocenka----otlichno---10.html