1 ... 177 178 179 180 181 182 183 184 ... 190

Microsoft Word az criminal Procedure Code - səhifə 181

səhifə181/190
tarix14.02.2018
ölçüsü4.18 Mb.

                                                                                                                                                        

"Məhkəmə  baxışı  zamanı  təqsirləndirilən  şəxsin  hərəkətlərində  daha  ağır  cinayətlərin 

əlamətlərinin  mövcudluğu  barədə  zərər  çəkmiş  şəxsin  və  ya  onun  qanuni  nümayəndəsinin  vəsatəti 

əsasında məhkəmə bu maddədə nəzərdə tutulmuş qaydada qərar çıxara bilər. 

Cinayətin  tövsifinin  dəyişməsi  nəticəsində  məhkəmə  aidiyyətinin  dəyişdirilməsi  zərurəti 

yaranarsa, məhkəmə qərarına əsasən məhkəmədə işin baxılmasına xitam verilir və iş ümumi qaydada 

aidiyyəti üzrə baxılmaq üçün müvafiq məhkəməyə göndərilir." 

 

cxxxv[135]

    14  iyun  2005-ci  il  939-IIQD  nömrəli  “

Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik  aktlarına 

dəyişikliklər  və  əlavələr  edilməsi  haqqında

”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 

Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2005-ci  il,  №  8,  maddə  686)  ilə  318.3-cü  maddədə 

"çıxartmalıdır" sözü "çıxara bilər" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

cxxxvi[136]

  

2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik 

aktlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  7,  maddə  455)  ilə  322.1.8-ci 

maddədə  "109.6-cı"  rəqəmi  "109.5-ci"  rəqəmi  ilə  və  "etiraz  təmin  edilmədikdə"  sözləri  "etiraz 

baxılmamış saxlanıldıqda və ya təmin edilmədikdə" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

cxxxvii[137]

   

2  iyul  2001-ci  il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 

qanunvericilik  aktlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının 

Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455) ilə 329.1-

ci maddədə "311.2-ci" rəqəmi "327.1-ci" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.  

 

cxxxviii[138]

    30  dekabr  2005-ci  il  tarixli    51-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 1, maddə 3) ilə) ilə Məcəlləyə 

330.5-ci maddə əlavə edilmişdir. 

 

cxxxix[139]

    14  iyun  2005-ci  il  939-IIQD  nömrəli  “

Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik  aktlarına 

dəyişikliklər  və  əlavələr  edilməsi  haqqında

”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 

Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2005-ci  il,  №  8,  maddə  686)  ilə  337.1-ci  maddədə 

"istintaqın" sözü "istintaqının" sözü ilə əvəz edilmişdir. 

 

cxl[140]


  16  iyun  2007-ci  il  tarixli  389-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007-ci  il,  №  8,  maddə  756)  ilə  345.3.3-cü 

maddəsində “bayram” sözündən əvvəl “iş günü hesab edilməyən” sözləri əlavə edilmişdir. 

1 fevral 2010-cu il tarixli 951-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 

qəzeti, 19 mart 2010-cu il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, 

№ 03, maddə 171) ilə 345.3.3-cü maddəsi yeni redaksiyada verilmişdir. 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

345.3.3. iş günü hesab edilməyən bayram və istirahət günlərində. 

 

cxli[141]

   

10  oktyabr  2006-cı  il  tarixli  162-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 11, maddə 929) ilə 346.1.19-cu 

maddədə “ olduğu; ” sözündən sonra “hansı əmlakın müsadirə edilməli olduğu, cinayət yolu ilə əldə 

edilmiş  əmlak  və  ya  cinayətin  predmeti  istifadə  edildiyi,  özgəninkiləşdirildiyi  və  ya  başqa 

                                                                                                                                                        

səbəblərdən dövlət nəfinə alına bilinmədiyi halda həmin əmlakın dəyəri məbləğində təqsirləndirilən 

şəxsə  məxsus  olan  hansı  məbləğdə  pulun  və  ya  hansı  əmlakın  müsadirə  edilməli  olduğu;  ”  sözləri 

əlavə edilmişdir. 

 

  cxlii[142]

  

2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik 

aktlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  7,  maddə  455)  ilə  348.5-ci 

maddədə "348.1" rəqəmi "346.1" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir. 

 

cxliii[143]

  

2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik 

aktlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  7,  maddə  455)  ilə  350.4-cü 

maddədə  "dövlət  ittihamçısına"  sözləri  "ibtidai  araşdırmaya  prosessual  rəhbərliyi  həyata  keçirən 

prokurora" sözləri ilə əvəz edilmişdir.  

 

cxliv[144]

 

  10  oktyabr  2006-cı  il  tarixli  162-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 11, maddə 929) ilə 353.4.11-ci 

maddədə  “maddi  sübutların  həlli”  sözlərindən  sonra  “,  əmlak  müsadirəsi  cəzası  təyin  olunduğu 

halda  müsadirə  edilməli  olan  cinayətin  predmetləri,  cinayət  törədərkən  istifadə  olunan  alət  və 

vasitələr, cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın siyahısı, habelə cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlak və 

ya  cinayətin  predmeti  istifadə  edildiyi,  özgəninkiləşdirildiyi  və  ya  başqa  səbəblərdən  dövlət  nəfinə 

alına bilinmədiyi halda həmin əmlakın dəyəri məbləğində müsadirə olunacaq məhkuma məxsus olan 

pulun miqdarı və ya əmlakın siyahısı;” sözləri əlavə edilmişdir. 

 

 

cxlv[145]

  

2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik 

aktlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  7,  maddə  455)  ilə  358.1.1-ci 

maddədə  "qanuni  nümayəndəsinə,"  sözlərindən  sonra  "dövlət  ittihamçısına,"  sözləri  əlavə 

edilmişdir. 

 

cxlvi[146]

  

2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik 

aktlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  7,  maddə  455)  ilə  359.0.2-ci 

maddədə "xüsusi təhlükəli" sözləri "xüsusilə ağır" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

  

 

cxlvii[147]

    14  iyun  2005-ci  il  939-IIQD  nömrəli  “

Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik  aktlarına 

dəyişikliklər  və  əlavələr  edilməsi  haqqında

”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 

Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2005-ci  il,  №  8,  maddə  686)  ilə  381.2.1-ci  maddədə 

"hüquqpozmalara" sözü "xətalara" sözü ilə əvəz edilmişdir. 

 

14 iyun 2005-ci il 939-IIQD nömrəli “

Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər 

və  əlavələr  edilməsi  haqqında

”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının 


:

media -> National%20Legislation -> Azerbaijan
Azerbaijan -> Microsoft Word az decision 225 Infectious Diseases
Azerbaijan -> Microsoft Word az law Industrial Consumer Waste
Azerbaijan -> Microsoft Word az decision 213 Medical Waste
Azerbaijan -> Microsoft Word az law Environmental Protection
Azerbaijan -> Işçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən əmək şəraiti fiziki
Azerbaijan -> Microsoft Word az law Sanitary Epidemiological Well-being
Azerbaijan -> Microsoft Word az law Police
Azerbaijan -> Microsoft Word az law Phytosanitary Control


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


ocenka-1--ekstrakta.html

ocenka-4-stavitsya--esli.html

ocenka-antibakterialnoj.html

ocenka-biofizicheskogo.html

ocenka-chisla-svobodnih.html