1 ... 176 177 178 179 180 181 182 183 ... 190

Microsoft Word az criminal Procedure Code - səhifə 180

səhifə180/190
tarix14.02.2018
ölçüsü4.18 Mb.

                                                                                                                                                        

cxx[120]


  

2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik 

aktlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  7,  maddə  455)  ilə  289.2.1-ci 

maddədə "edildiyi" sözü "edilməyə başlandığı" sözləri ilə əvəz edilmişdir.  

 

cxxi[121]

  

2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik 

aktlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  7,  maddə  455)  ilə  289.6-cı 

maddədə "edildiyi yeri və vaxtı" sözləri "edilməsinin qurtardığı tarixi, vaxtı və yeri" sözləri ilə əvəz 

edilmişdir.  

 

cxxii[122]

 

  10  oktyabr  2006-cı  il  tarixli  162-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2006-cı  il,  №  11,  maddə  929)  ilə  aşağıdakı 

məzmunda  289.8.3-cü  maddə  əlavə  edilmişdir,  289.8.3-cü  və  289.8.4-cü  maddələr  müvafiq  olaraq 

289.8.4-cü və 289.8.5-ci maddələr hesab edilmişdir. 

 

 

cxxiii[123]

  

2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik 

aktlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  7,  maddə  455)  ilə  295.3-cü 

maddədə  "axtarış,  götürmə,  şəxsi  müayinə,  baxış  və  istintaq  eksperementi  kimi"  sözləri  "bu 

Məcəllənin 86.4.2-ci maddəsində göstərilən təxirəsalınmaz" sözləri ilə əvəz edilmişdir.  

 

cxxiv[124]

    14  iyun  2005-ci  il  939-IIQD  nömrəli  “

Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik  aktlarına 

dəyişikliklər  və  əlavələr  edilməsi  haqqında

”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 

Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2005-ci  il,  №  8,  maddə  686)  ilə  298.2.1-ci  maddədə 

"müddətində"  sözündən  sonra  "(cinayət  işinin  həcminin  böyüklüyü,  təqsirləndirilən  şəxslərin 

sayının  çoxluğu  və  ya  baxışın  təşkilinin  xüsusilə  mürəkkəb  olması  ilə  əlaqədar  bu  müddət 

məhkəmənin qərarı ilə 30 (otuz) günədək uzadıla bilər)" sözləri əlavə edilmişdir. 

 

cxxv[125]

  

2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik 

aktlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  7,  maddə  455)  ilə  298.4-cü 

maddə yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:  

298.4.  Bu  Məcəllənin  298.3-cü  maddəsinin  tələblərini  yerinə  yetirərkən  məhkəmə  göstərilən 

şəxslərə  müvafiq  olaraq  ittiham  aktının,  məhkəməyədək  sadələşdirilmiş  icraatın  nəticələrinə  dair 

yekun protokolunun və ya xüsusi ittiham qaydasında şikayətin surəti ilə birlikdə aşağıdakılara dair 

bildiriş göndərir: 

 

cxxvi[126]

  

2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik 

aktlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  7,  maddə  455)  ilə  300.5-ci 

maddədə "300.1.8" rəqəmi "300.1.7" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.  

  14  iyun  2005-ci  il  939-IIQD  nömrəli  “

Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik  aktlarına 

dəyişikliklər  və  əlavələr  edilməsi  haqqında

”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 8, maddə 686) ilə 300.5-ci maddədə "300.1.6 - 

300.1.7-ci" rəqəmləri "300.1.6 və 300.1.7-ci" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

                                                                                                                                                        

 

cxxvii[127]

  

2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik 

aktlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  7,  maddə  455)  ilə  303.3.1-ci 

maddədə  "pozulması"  sözündən  sonra  "(bu  pozuntunun  mümkün  dərəcədə  aradan  qaldırılması 

üçün)" sözləri əlavə edilmişdir. 

 

cxxviii[128]

   

2  iyul  2001-ci  il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 

qanunvericilik  aktlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının 

Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  7,  maddə  455)  ilə 

303.3.3-cü  maddədə  "aparılması"  sözündən  sonra  "(bu  pozuntunun  mümkün  dərəcədə  aradan 

qaldırılması üçün)" sözləri əlavə edilmişdir. 

 

cxxix[129]

  

2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik 

aktlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  7,  maddə  455)  ilə  303.3.7-ci 

maddədə "ana dilinə" sözlərindən sonra "və ya bildiyi başqa dilə" sözləri əlavə edilmişdir.  

 

cxxx[130]

  

2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik 

aktlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  7,  maddə  455)  ilə  307.1-ci 

maddədə "qərarla" sözü "qərarla, habelə cinayət işi və ya məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın 

materialları üzrə icraata xitam verilməsi haqqında qərarla" sözləri ilə əvəz edilmişdir.  

 

cxxxi[131]

    14  iyun  2005-ci  il  939-IIQD  nömrəli  “

Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik  aktlarına 

dəyişikliklər  və  əlavələr  edilməsi  haqqında

”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 

Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2005-ci  il,  №  8,  maddə  686)  ilə  Məcəllədən  307.3.3-cü 

maddə çıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

307.3.3.  birinci  instansiya  məhkəmələrinin  hakimləri  barəsində  —  Azərbaycan  Respublikası  Ali 

Məhkəməsinin sədrinə. 

 

cxxxii[132]

  

2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik 

aktlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  7,  maddə  455)  ilə  310.2.8-ci 

maddədə  "kəsmək",  "etmək"  və  "atmaq"  sözləri  müvafiq  olaraq  "kəsməmək",  "etməmək"  və 

"atmamaq" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

cxxxiii[133]

  2  iyun  2008-ci  il  tarixli  618-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №  6,  maddə  462)  ilə  310.6.1-ci 

maddədə  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  əlli  mislinədək  miqdarında”  sözləri  “əlli  beş 

manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

cxxxiv[134]

  

2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik 

aktlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  7,  maddə  455)  ilə  318.2-ci 

maddəyə aşağıdakı cümlələr əlavə edilmişdir:  


:

media -> National%20Legislation -> Azerbaijan
Azerbaijan -> Microsoft Word az decision 225 Infectious Diseases
Azerbaijan -> Microsoft Word az law Industrial Consumer Waste
Azerbaijan -> Microsoft Word az decision 213 Medical Waste
Azerbaijan -> Microsoft Word az law Environmental Protection
Azerbaijan -> Işçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən əmək şəraiti fiziki
Azerbaijan -> Microsoft Word az law Sanitary Epidemiological Well-being
Azerbaijan -> Microsoft Word az law Police
Azerbaijan -> Microsoft Word az law Phytosanitary Control


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


ocenka-citotoksicheskogo.html

ocenka-dostatochnosti.html

ocenka-dostignutogo---2.html

ocenka-dostignutogo---7.html

ocenka-dvigatelnoj.html