1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 190

Microsoft Word az criminal Procedure Code

səhifə1/190
tarix14.02.2018
ölçüsü4.18 Mb.

AZ

Ə

RBAYCAN RESPUBLİKASININ 

CİNAY

Ə

T-PROSESSUAL M

Ə

C

Ə

LL

Ə

Sİ 

MÜNDƏRİCAT 

(Fəslin başlanğıcına getmək üçün müvafiq fəslin adının üzərində sol düyməni basın) 

 

ÜMUMİ HİSSƏ 

BÖLMƏLƏR (Fəsillər) 

I.

 

Ə

SAS MÜDD

Ə

ALAR

 (1-6) 


II.

 

M

Ə

HK

Ə

M

Ə

 V

Ə

 C NAY

Ə

T PROSES ND

Ə

  

Ş

T RAK ED

Ə

ŞƏ

XSL

Ə

R

 (7-13) 


III.

 

SÜBUTLAR V

Ə

 SÜBUTETM

Ə

 (14-15) 

IV.

 

PROSESSUAL M

Ə

CBUR YY

Ə

T T

Ə

DB RL

Ə

R

 (16-18) 

V.

 

C NAY

Ə

T MÜHAK M

Ə

  CRAATINDA 

Ə

MLAK M

Ə

S

Ə

L

Ə

L

Ə

R

 (19-22) 

VI.

 

C NAY

Ə

T MÜHAK M

Ə

  CRAAT  ZAMANI-KONF DENS ALLIQ V

Ə

 MÜDD

Ə

M

Ə

S

Ə

L

Ə

L

Ə

R

 (23-24) 

 

XÜSUSİ HİSSƏ 

VII.

 

C NAY

Ə

T T

Ə

Q B  ÜZR

Ə

 M

Ə

HK

Ə

M

Ə

Y

Ə

D

Ə

K  CRAAT

 (25-39) 

VIII.

 

B R NC   NSTANS YA M

Ə

HK

Ə

M

Ə

S ND

Ə

  CRAAT

 (40-46) 

IX.

 

APELLYAS YA V

Ə

 KASSAS YA  NSTANS YALARI M

Ə

HK

Ə

M

Ə

L

Ə

R ND

Ə

  CRAAT

 

(47-49) 

X.

 

B

Ə

Z  KATEQOR YALI 

ŞƏ

XSL

Ə

R BAR

Ə

S ND

Ə

  CRAATIN XÜSUS YY

Ə

TL

Ə

R

 (50-


51) 

XI.


 

XÜSUSI  CRAATLAR

 (52-58) 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

 

 

 


ÜMUMİ HİSSƏ 

FƏSİLLƏR (Maddələr)

 

I. 


ƏSAS MÜDDƏALAR 

CİNAYƏT-PROSESSUAL QANUNVERİCİLİYİ

 (1-7)

  CİNAYƏT MÜHAKİMƏ İCRAATININ VƏZİFƏLƏRİ, ƏSAS PRİNSİPLƏRİ VƏ ŞƏRTLƏRİ

 

(8-36) 


CİNAYƏT TƏQİBİ 

(37-44)


 

CİNAYƏT TƏQİBİ ÜZRƏ İCRAATIN APARILMASI 

(45-54)

  BƏRAƏT QAZANMA (REABİLİTASİYA). VURULMUŞ ZİYANIN ÖDƏNİLMƏSİ 

(55-63)

 

PROSESSUAL QƏRARLARIN MƏCBURİLİYİ 

(64-65)

 

II. 

MƏHKƏMƏ VƏ CİNAYƏT PROSESİNDƏ İŞTİRAK EDƏN ŞƏXSLƏR 

MƏHKƏMƏ


 (66-83)

 

İTTİHAM TƏRƏFİ 

(84-89)

 

MÜDAFİƏ TƏRƏFİ

 (90-93)

 

CİNAYƏT PROSESİNDƏ İŞTİRAK EDƏN DİGƏR ŞƏXSLƏR

 (94-99)

 

NÜMAYƏNDƏLƏR VƏ HÜQUQ VARİSLƏRİ

 (100-106)

 

CİNAYƏT PROSESİNDƏ ETİRAZLAR

 (107-118)

 

CİNAYƏT PROSESİNDƏ İŞTİRAK EDƏN ŞƏXSLƏRİN HÜQUQLARININ VƏ QANUNİ 

MƏNAFELƏRİNIN TƏMİN EDİLMƏSİ

 (119-123)

 

III. 


SÜBUTLAR VƏ SÜBUTETMƏ 

SÜBUTLAR


 (124-137)

 

SÜBUTETMƏ 

(138-146)

 

IV. 

PROSESSUAL MƏCBURİYYƏT TƏDBİRLƏRİ 

TUTULMA 


(147-153)

 

QƏTİMKAN TƏDBİRLƏRİ 

(154-175)

 

CİNAYƏT PROSESİNDƏ DİGƏR PROSESSUAL MƏCBURİYYƏT TƏDBİRLƏRİNİN 

TƏTBİQİ 

(176-178)

 

V. 


CİNAYƏT MÜHAKİMƏ İCRAATINDA ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ 

CİNAYƏT MÜHAKİMƏ İCRAATINDA MÜLKİ İDDİA

 (179-188)

 

ZƏRƏR ÇƏKMİŞ ŞƏXSƏ KOMPENSASİYA VERİLMƏSİ

 (189-191)

 

ƏMƏYİN VƏ ÇƏKİLMİŞ XƏRCLƏRİN ÖDƏNİLMƏSİ

 (192-196)

 

MƏHKƏMƏ MƏSRƏFLƏRİ

 (197-198)

 


VI. 

CİNAYƏT MÜHAKİMƏ İCRAATI ZAMANI-KONFİDENSİALLIQ VƏ MÜDDƏT 

MƏSƏLƏLƏRİ 

CİNAYƏT MÜHAKİMƏ İCRAATI ZAMANI KONFİDENSİALLIĞIN QORUNMASI

 (199-

201)


 

CİNAYƏT MÜHAKİMƏ ICRAATINDA MÜDDƏTLƏR

 (202-203)

 

XÜSUSİ HİSSƏ

 

VII. 


CİNAYƏT TƏQİBİ ÜZRƏ MƏHKƏMƏYƏDƏK İCRAAT 

CİNAYƏT İŞİNİN BAŞLANMASI

 (204-213)

 

İBTİDAİ ARAŞDIRMANIN ÜMUMİ ŞƏRTLƏRİ 

(214-222)

 

TƏQSİRLƏNDİRİLƏN ŞƏXS QİSMİNDƏ CƏLB ETMƏ 

(223-225)

 

DİNDİRMƏ VƏ ÜZLƏŞDİRMƏ 

(226-235)

 

BAXIŞ, MEYİTİN QƏBIRDƏN ÇIXARILMASI VƏ ŞƏXSİ MÜAYİNƏ 

(236-238)

 

ŞƏXSİN VƏ ƏŞYALARIN TANINMASI

 (239-241)

 

AXTARIŞ VƏ GÖTÜRMƏ

 (242-247)

 

ƏMLAK ÜZƏRINƏ HƏBS QOYULMASI

 (248-254)

 

POÇT, TELEQRAF VƏ DİGƏR GÖNDƏRIŞLƏRİN ÜZƏRİNƏ HƏBS QOYULMASI. 

 

TELEFON VƏ DİGƏR QURĞULARLA APARILAN DANIŞIQLARIN, RABİTƏ VƏ 

DİGƏR TEXNİKİ VASİTƏLƏRLƏ ÖTÜRÜLƏN MƏLUMATLARIN VƏ BAŞQA 

MƏLUMATLARIN ƏLƏ KEÇIRILMƏSI

 (255-259)

 

İFADƏLƏRİN YERİNDƏ YOXLANILMASI VƏ İSTINTAQ EKSPERİMENTİ

 (260-263)

 

EKSPERTİZANIN APARILMASI 

(264-272)

 

TƏDQİQAT ÜÇÜN NÜMUNƏLƏRİN GÖTÜRÜLMƏSİ 

(273-276)

 

CİNAYƏT İŞİ ÜZRƏ İCRAATIN DAYANDIRILMASI VƏ ONA XİTAM VERİLMƏSİ 

(277-

283)


 

İTTİHAM AKTININ TƏRTİB EDİLMƏSI VƏ CİNAYƏT İŞİNIN MƏHKƏMƏYƏ 

GÖNDƏRİLMƏSİ 

(284-292)

 

BÖYÜK İCTİMAİ TƏHLÜKƏ TÖRƏTMƏYƏN AŞKAR CİNAYƏTLƏR ÜZRƏ 

MƏHKƏMƏYƏDƏK SADƏLƏŞDİRİLMİŞ İCRAAT

 (293-297)

 

VIII.


 BİRİNCİ İNSTANSİYA MƏHKƏMƏSİNDƏ İCRAAT 

CİNAYƏT İŞLƏRİNƏ, MƏHKƏMƏYƏDƏK SADƏLƏŞDİRİLMİŞ İCRAAT ÜZRƏ 

MATERİALLARA VƏ XÜSUSİ İTTİHAM QAYDASINDA ŞİKAYƏTLƏRƏ İLKİN 

BAXILMASI

 (298-307)

 

MƏHKƏMƏ BAXIŞININ ÜMUMI ŞƏRTLƏRİ

 (308-321)

 

MƏHKƏMƏ BAXIŞININ AÇILIŞI

 (322-323)

 

MƏHKƏMƏ İSTİNTAQI

 (324-338)

 

MƏHKƏMƏ ÇIXIŞLARI VƏ TƏQSİRLƏNDİRİLƏN ŞƏXSİN SON SÖZÜ

 (339-343)

 

YEKUN MƏHKƏMƏ QƏRARININ ÇIXARILMASI

 (344-358)

 


:

media -> National%20Legislation -> Azerbaijan
Azerbaijan -> Microsoft Word az decision 225 Infectious Diseases
Azerbaijan -> Microsoft Word az law Industrial Consumer Waste
Azerbaijan -> Microsoft Word az decision 213 Medical Waste
Azerbaijan -> Microsoft Word az law Environmental Protection
Azerbaijan -> Işçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən əmək şəraiti fiziki
Azerbaijan -> Microsoft Word az law Sanitary Epidemiological Well-being
Azerbaijan -> Microsoft Word az law Police
Azerbaijan -> Microsoft Word az law Phytosanitary Control


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


ocenka-lateralnoj.html

ocenka-masshtabov-i.html

ocenka-metodov-obshej.html

ocenka-nacionalnogo.html

ocenka-neudovletvoritelno-2.html