©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Онищук Л.Інноватика - істотна складова гуманістичної парадигми учіння / Л. Онищук // Шлях освіти. – 2000. - №4. - С. 13-17 Островерхова Н.М


Онищук Л.

Інноватика - істотна складова гуманістичної парадигми учіння / Л. Онищук // Шлях освіти. – 2000. - №4. - С. 13-17

 • Островерхова Н.М.

  Наукові підходи до управління педагогічними системами / Н.М. Островерхова // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 52-60

 • Пєхота О.М.

  Особистісно орієнтована педагогіка: концепції, моделі / О. М. Пєхота //Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Миколаїв : МДПУ, 2000. - Вип. 3, т. 1. - С. 34-43

 • Педагогічні

  інновації: ідеї, реалії, перспективи : зб. наук. праць / Акад. пед. наук України та ін.; [Редкол.: Л.І. Даниленко (голов. ред.) та ін.]- К.: Логос, 2000.- 306 с.

 • Педагогика

  : Педагогические теории,системы,технологии:учебник для студ.высш. и средн.учеб.завед.,обуч. по пед.спец. и направ. / Под ред.С.А.Смирнова. - 4-е изд.,исправ. - Москва : Академия, 2000. – 512 с.

 • Приходько М.І.

  Державотворення і педагогіка виховання /М.І.Приходько // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.17. - С. 119-123

 • Професійна

  освіта: Словник : [Для учнів і пед. працівниківпроф.-тех. навч. закладів / Уклад. С.У. Гончаренко та ін.]; Ред. Н.Г. Ничкало; Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. - К. : Вища шк., 2000. - 380 с.

 • Пуртова О.

  Зміна світоглядних орієнтирів педагогіки / Пуртова О. // Завуч. - 2000.-N6. - С.2.

 • Сердюк О.П.

  Проблема гуманітаризації освіти як гуманітаризації навчальної моделі науки / О. П. Сердюк // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. - К. : НМЦВО, 2000. - Вип. 28. - С. 3-9

 • Субіна О.О.

  Відкрита освіта - освіта для кожного / О. О. Субіна , В. К. Черпак //Всеукраїнська науково-методична конференція : "Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи" : тези доповідей( Київ 24-25 травня 2000). - К. : "Київський університет". - С. 52-54

 • Товстік В.А.

  Збірник педагогічних ситуацій : навч. посібник / В. А. Товстік. - Донецьк : ТОВ "Кітіс", 2000. - 133 с.

 • Фіцула М.М.

  Педагогіка: загальні засади педагогіки. Теорія освіти і навчання (дидактика). Теорія виховання. Школознавство. З історії педагогіки : посібник [для студентів вищ. пед. закладів освіти] / М. М. Фіцула. - К. : ВЦ "Академія", 2000. - 542 с.

 • Чайка В.

  Педагогіка: (Тестові завдання) : навч. посібник [для студентів вищ. пед. закладів освіти] / В. Чайка. - Тернопіль : ТДПУ, 2000. - 168 с.

 • Черепанова А.В.

  Инновационная педагогическая технология и ее компоненты / А. В. Черепанова // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №1. - С. 273-278.

  Див. 4972.

  СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІКИ

  ЕТНОПЕДАГОГІКА  1. Коваленко Т.

   Педагогічний потенціал народної іграшки / Т. Коваленко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2000. - Вип. 6. - С. 61-73.

  2. Коропецька О.М.

   Урахування етнопсихологічних особливостей особистості в процесі виховання учнів / О.М. Коропецька // Збірник наукових праць: Філософія, соціологія, психологія / М-во освіти і науки України, Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип. 4, Ч. 2. - С. 41-63.

  3. Ледняк Ю.В.

   Виховні можливості фольклору Донбасу /Ю.В.Ледняк //Гуманізація навчально-виховного процесу: наук. -метод. зб. - Слов'янськ: СДПІ, 2000. - Вип.X. - С.122-128

  4. Оліяр М.

   Сподвижник української етнопедагогіки / М. Оліяр // Вісник Прикарпатського університету. Педагіка. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип.3. - С. 191-195

  5. Побірченко Н.С.

   Пора дитинства в етнографічній спадщині членів українських Громад (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) : [посібник для студентів гуманіт. факультетів ун-тів та пед. ін-тів] / Н. С. Побірченко. - К. : Наук. світ, 2000. - 199 с.

  6. Степанов Є.П.

   Внутрішній потенціал діалогу культур: Етнокультурне спілкування / Є. П. Степанов // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук. - метод. зб. - Слов'янськ : СДПІ, 2000. - Вип.X. - С. 29-34

  7. Струманський В.

   Структурний зміст виховного середовища української етнопедагогіки / Струманський В. // Рідна школа. - 2000.-N4. - С.13-15.

  Див. 45, 466, 680, 821, 3584, 5081.
  СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

  1. До питання розробки

   модульних програм підготовки соціальних педагогів : Бакалаврський та магістерський рівень: Досвід проекту / Християнский дитячий фонд ; Укл. Л.Г. Коваль, І.Д. Звєрєва. - Київ : Науковий світ, 2000. - 45 с.

  2. Кобильченко В.В.

   Соціальна взаємодія як інтегративний фактор становлення особистості підлітка / В. В Кобильченко // Нові технології навчання / Редкол.: Б.І. Холод (гол. ред.) та ін. - Київ : НМЦВО, 2000. - Вип.28. - С. 130-142

  3. Коношенко С.В.

   Розв'язання конфліктів в процесі спілкування соціального педагога з дітьми в центрах соціальної реабілітації - важливий засіб формування гуманістичних відносин / С. В. Коношенко // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод.зб. - Слов'янськ : ІЗМН-СДПІ, 2000. - Вип.VIII. - С. 186-192

  4. Лавриченко Н.М.

   Педагогіка соціалізації: європейські абриси / Ін-т педагогіки АПН України, Благод. фонд підтримки творч. молоді "Дебют". - К. : ВІРА ІНСАЙТ, 2000. - 443 с.

  5. Лавриченко Н.М.

   Соціалізація як предмет педагогічного пізнання / Н.М. Лавриченко // Теоретичні питання освіти та виховання: зб. наук. праць. - К. : КДЛУ, 2000. - Вип. 9. - С. 118-121.

  6. Локарєва Г.В.

   Методичні матеріали до проведення олімпіад і конкурсів з соціальної педагогіки : (навч. посібник) / Запоріз. держ. ун-т, Каф. педагогіки і психології. - Запоріжжя : ЗДУ, 2000. - 69 с.

  7. Матвійчук Н.

   Практична підготовка соціальних педагогів: історико-педагогічний аналіз / Н. Матвійчук // Вісник Прикарпатського університету. Педагіка. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип.4. - С. 153-161

  8. Поліщук В.

   Післядипломне навчання соціальних педагогів: погляд на проблему / В. Поліщук // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип. 3. - С. 37-45.

  9. Пономаренко О.В.

   Соціальна педагогіка в Україні: історія питання і реалії сьогодення / О.В. Пономаренко // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики : Міжвузівський збірник наукових праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Запорізький держ ун-т. - Одеса : Астропринт, 2000. - Вип. 6 : Методологічні та методичні проблеми розвитку соціальних технологій у сучасному суспільстві, Вип. 7 : Соціотехнологічні аспекти освіти та виховання. - С. 321-327.

  10. Попов М.А.

   Профілактична робота в центрах соціальної служби для дітей і молоді / М. А. Попов // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод.зб. - Слов'янськ : ІЗМН-СДПІ, 2000. - Вип.VIII. - С. 166-169

  11. Приходько В.Н.

   Педагогический патронат - реальная защита социальных прав детей.- Особистісно зорієнтована підготовка соціального педагога / В.Н. Приходько //Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики : Міжвузівський збірник наукових праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Запорізький держ ун-т. - Одеса : Астропринт, 2000. - Вип. 6 : Методологічні та методичні проблеми розвитку соціальних технологій у сучасному суспільстві, Вип. 7 : Соціотехнологічні аспекти освіти та виховання. - С. 327-331, 332-337.

  12. Соціальна

   педагогіка : навч. посібник / [Авт. колектив: А.Й. Капська (керівник), Л.І. Міщик, О.В. Безпалько та ін.]; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Укр. держ. центр соц. служб для молоді. - К., 2000. - 263 с.

  13. Теоретико-

   методологічні аспекти дослідження проблем соціальної педагогіки : зб. наукових праць / М-во мистецтв та культури України, Обл. метод. каб. учб. закладів мистецтв та культури; [Редкол.: Гребенюк Г.Є та ін.] . - Харьків : Каравела, 2000. - 251 с.

  14. Технології

   соціально-педагогічної роботи : навч. посібник / [Авт. колектив: Капська А.Й. (керівник), Барахтян М.М., Безпалько О.В. та ін.]; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Укр. держ. центр соц. служб для молоді. - К. : УДЦССМ, 2000. - 371 с.

  15. Яковлева Л.Л.

   Развитие индивидуального стиля деятельности как условие инновационной подготовки социального педагога / Л. Л. Яковлева // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Т. Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №1. - С. 305-309.

  Див. 137, 138, 476, 478, 481, 486, 492, 494, 495, 966.
  Театральна педагогіка

  1. Переухенко А.І.

   Використання театрального мистецтва у шкільній педагогіці / А. І. Переухенко // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод.зб. - Слов'янськ : ІЗМН-СДПІ, 2000. - Вип.VIII. - С. 59-63

  Див. 3201-3204, 3534.

  РЕАБІЛІТАЦІЙНА.ПЕДАГОГІКА


  1. Бондарчук К.

   Професійна реабілітація і зайнятість інвалідів / Бондарчук К. //Економіка України. - 2000.- N5. - С.83-87.

  2. К

   оношенко С.В.

   Специфіка організації виховного процесу в умовах реабілітаційного центру / С. В. Коношенко // Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук. - метод. зб. - Слов'янськ : СДПІ, 2000. - Вип.X. - С. 113-122

  Див. 2599, 2677, 2730.

  Порівняльна педагогіка  1. Желюк О.

   Дві освіти - два погляди / Желюк О. : (Освіта в Україні та США) / Желюк О. //Директор школи. - 2000.-N48. - С.6-7.

  Див. 1358.

  ІНШІ ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІКИ  1. Єрмак В.

   Соціонічна освіта - шлях до суспільства XXI століття / Єрмак В. //Новий колегіум. - 2000.-N1. - С.11-14.

  2. Федоренко Д.

   Курс педагогіки людинознавства - у школи України / Федоренко Д. // Рідна школа. - 2000.-N9. - С.11-14.

  Див. 449, 3093, 3410, 3620, 3661.

  ПЕДАГОГІКА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ  1. Білан О.

   Львівське дошкілля : (Про програму "Українське дошкілля") / Білан О. //Дитячий садок. - 2000.-N3. - /вкладиш/

  2. Бурова А.

   Проблемні питання дошкільної освіти/ Бурова А., Долинна О. //Дошкільне виховання. - 2000.-N7. - С.5-6.

  3. Буряк Л.

   Формування економічного мислення дошкільнят/ Буряк Л. // Дитячий садок. - 2000.-N11. - С.2-3.

  4. Васянович О.

   Методичний місяць у дошкільному закладі : Авторська модель роботи з кадрами / Васянович О. // Дошкільне виховання. - 2000.-N5. - С.8-10.

  5. Гвоздій В.П.

   Фарби осені чарівні : Сценарій для старшої та підготовч. груп / Гвоздій В.П. // Розкажіть онуку. - 2000.-N19. - С.4-6.

  6. Гончаренко А.

   Формування взаємин дошкільнят у різновіковій групі / Гончаренко А. //Дошкільне виховання. - 2000.-N9. - С.10-11.

  7. Гураш Л.

   Безпека життєдіяльності дошкільнят / Гураш Л. // Дошкільне виховання. - 2000.-N7. - С.9.

  8. Дернович Д.

   Лісова пригода : Музична вистава за казкою Н.Забіли "Про Півника та Курочку і про хитру Лисичку" / Дернович Д., Антонишина В. // Дошкільне виховання. - 2000.-N7. - С.28-30.

  9. Захарченко В.Г.

   Використання українознавчих універсалій у мовленнєвому розвитку дітей / В. Г. Захарченко // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. - К. : НМЦВО, 2000. - Вип. 28. - С. 175-178

  10. Козак Н.

   Робота з батьками: нові підходи / Козак Н. // Дошкільне виховання. - 2000.-N7. - С.14-15.

  11. Кононко О.

   Базовий компонент дошкільної совіти: концептуальні засади, зміст і перспективи впровадження у практику / Кононко О. // Педагогічна газета. - 2000.-N7. - С.4-5.

  12. Косачова Л.В.

   Художня культура в системі формування естетичної активності дітей дошкільного віку / Л.В. Косачова // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 256-261

  13. Кузьменко В.

   Індивідуалізація виховання і навчання / Кузьменко В. //Дошкільне виховання. - 2000.-N10. - С.5-7.

  14. Кузьменко В.

   За віком і за інтересами : (Комплектування різновікових груп) / Кузьменко В. // Дошкільне виховання. - 2000.-N7. - С.19.

  15. Кулачківська С.

   Гуманістичний підхід: теорія і практика / Кулачківська С. //Дошкільне виховання. - 2000.-N10. - С.3-4.

  16. Куркіна І.Б.

   Хочу - йду, а не хочу - також іду : Адаптація до дитячого садка / Куркіна І.Б. // Дитячий садок. - 2000.-N18,20. - С.4-5,С.3.

  17. Лещенко М.

   Порівняльний аналіз теоретико-методичних засад організації дошкільного виховання за рубежем / М. Лещенко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2000. - Вип. 6. - С. 46-52

  18. Лисенко Н.

   Нові пріоритати педагогіки дошкілля в Україні / Н. Лисенко // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип.4. - С. 82-90

  19. Лохвицька Л.

   Пізнавальні інтереси в системі самореалізації особистості дошкільника / Л. Лохвицька // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди : науково-теоретичний збірник - Переяслав-Хмельницький, 2000. - Вип. 1 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. - С. 82-89

  20. Луцан Н.

   Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку / Н. Луцан // Вісник Прикарпатського університету. Педагіка. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип.3. - С. 29-36

  21. Маршицька В.

   Захищені законом : (Природа планети) / Маршицька В. //Дошкільне виховання. - 2000.-N3. - С.12-14.

  22. Мдзелурі Т.В.

   Типові відхилення у поведінці дітей-дошкільників: феноменологія та корекція / Мдзелурі Т.В. // Розвиток ідей Г.С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. С.Д. Максименко. - Київ, 2000. - Ч.2. - С. 74-82

  23. Новохатський Ю.О.

   Впровадження педагогічних іннвацій в дошкільних закладах м.Луганська / Ю. О. Новохатський // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 205-210

  24. Оксененко Н.

   Готуємо руку до письма : (Поради батькам) / Оксененко Н. //Дошкільне виховання. - 2000.-N11. - С.16-17.

  25. Павловська Т.

   Загадки у лісі : (Інтегроване заняття з розвитку мовлення та навчання грамоти) / Павловська Т. // Дошкільне виховання. - 2000.-N3. - С.14-15.

  26. С

   авченко О.Я.

   Наступність і перспектива в роботі двох перших ланок освіти / Савченко О.Я. // Дошкільне виховання. - 2000.-N11. - С.4-5.

  27. Семенченко П.

   Секрети геометричних фігур : (Математична підготовка дошкільнят) / Семенченко П. // Дошкільне виховання. - 2000.-N3. - С.11.

  28. Сімон О.П.

   Дошкільне дитинство : Сучасні досягнення методики суспільного дошк. виховання / Сімон О.П., Нечаєва Л.О. // Дитячий садок. - 2000.-N13. - /вкладка/

  29. Степанова Т.

   Найближче, найдорожче : Тематичне планування навчально-виховного процесу за змістовою лінією "Сім'я. Родина" / Степанова Т. // Палітра педагога. - 2000.-N3. - С.3-4.

  30. Сушкова Г.

   Вчимо бачити і відчувати світ : (Ознайомлення з навколишнім світом дошкільників з вадами зору) / Сушкова Г. // Дошкільне виховання. - 2000.-N8. - С.14-16.

  31. Тибіна Н.

   Про легковажного Петрика, розумну Наталочку і злу відьму Цигарку : Лялькова вистава з елементами фіз.вправ для пропаганди здорового способу життя / Тибіна Н. // Дошкільне виховання. - 2000.-N4. - С.26-27.

  32. Ціник М.

   Чарівні кубики вчать читати / Ціник М. // Дошкільне виховання. - 2000.-N3. - С.8-9.

  33. Шашенок Н.

   З "маленькими чоловічками" у країну знань : Конспект комплексного заняття з математики та ознайомлення з природою у підготовч.групі / Шашенок Н. // Дошкільне виховання. - 2000.-N7. - С.24-25.

  34. Шевчук А.

   Сучасні підходи до організації свят і розваг : Метод. рекомендації / Шевчук А. // Дошкільне виховання. - 2000.-N3. - С.5-7.

  35. Явдошляр В.

   Скринька бережливих та економних : Економічне виховання дітей дошк.віку / Явдошляр В. // Дитячий садок. - 2000.-N11. - С.2.

  36. Якубенко В.

   Дитина і природа / Якубенко В. // Дошкільне виховання. - 2000.-N7. - С.13.

  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ  1. Арановская-Дубовис Д.М.

   Роль сказки в психическом развитии ребенка-дошкольника / Арановская-Дубовис Д.М., Заика Е.В.Цопа Е.А. // Практична психологія та соціальна робота. - 2000.-N3. - С.10-12.

  2. Гавриш Н.В.

   Психолого-педагогічні основи розвитку словесної творчості дітей дошкільного віку / Гавриш Н.В. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N4. - С.21-30.

  3. Іванашко О.Є.

   Формування активного усвідомлення та дієвої реалізації здорового способу життя у дітей дошкільного віку / О.Є. Іванашко // Психологія: зб. наук. праць. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип.3(10). - С. 126-132

  4. Калмикова Л.

   Оволодіння багатозначними прийменниками української мови - основа розвитку граматичної вправності дітей дошкільного віку / Л. Калмикова // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2000. - Вип. 1 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. - С. 31-40

  5. Карабаєва І.

   Я вчуся читати і писати : (Шестирічні першокласники) / Карабаєва І. // Дошкільне виховання. - 2000.-N9. - С.6-7.

  6. Кононко О.Л

   . Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (Системний підхід) / АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - Київ : Стилос, 2000. - 336 с.

  7. Кривда І.

   Прислухайтесь до порад логопеда / Кривда І. // Дошкільне виховання. - 2000.-N3. - С.16-17.

  8. Куліш Н.М.

   Обдарованість та способи її виявлення у дітей старшого дошкільного віку / Н.М. Куліш // Розвиток ідей Г.С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. С.Д. Максименко. - Київ, 2000. - Ч.2. - С. 14-22

  9. Кулачківська С.

   Сучасні психологічні вимоги до дитячого садка / Кулачківська С., Подоляк Л. // Дошкільне виховання. - 2000.-N1. - С.18-19.

  10. Літвін Л.І.

   Розвиток вольової сфери дитини дошкільного віку / Л.І. Літвін // Розвиток ідей Г.С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. С.Д. Максименко. - Київ, 2000. - Ч.2. - С. 30-36

  11. Лаврентьєва Г.

   Партнерське спілкування - школа соціалізації / Лаврентьєва Г. //Дошкільне виховання. - 2000.-N12. - С.4-6.

  12. Луцан Н.

   Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку / Н. Луцан // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип.3. - С. 29-36

  13. Мазур А.

   Особливості прояву страху в дітей дошкільного віку / А. Мазур // Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №7. - С. 99-103

  14. Масару Ибука

   Потенциальные возможности ребенка : ("После трех уже поздно") / Масару Ибука // Обдарована дитина. - 2000.-N6; 2001.-N1,2,4; 2002.-N6. - С.22-27,С.11-14,С.33-36,С.12-16,С.7-14.

  15. Морозова О.І.

   Методика "Blacky pictures" для дослідження особливостей психосексуального розвитку дітей і дорослих / Морозова О.І. // Практична психологія та соціальна робота. - 2000.-N6,7. - С.11-16,С.14-21.

  16. Надточія Н.

   Конфлікти в дитячій грі / Надточія Н. // Дитячий садок. - 2000.-N45. - С.2.

  17. Подоляк Л.Г.

   Розвиток емоцій у дошкільників як фактор гуманізації виховної роботи / Л.Г. Подоляк // Розвиток ідей Г.С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. С.Д. Максименко. - Київ, 2000. - Ч.2. - С. 129-135

  18. Раратюк Г.

   Предметний світ та особистість / Раратюк Г. // Дошкільне виховання. - 2000.-N2. - С.3-5.

  19. Сарапулова Є.Г.

   "Самопізнання та етика спілкування" як засіб формування комунікативних вмінь у представників молодого покоління. / Є.Г. Сарапулова, Т.Д. Панченко // Педагогіка толерантності. - 2000. - N4. - С. 37-40.

  20. C

   трюк К.

   "Важкі" діти чи "важкі" вихователі? / Стрюк К. // Дошкільне виховання. - 2000.-N12. - С.10-11.

  21. Тоба М.В.

   Психологічна характеристика моніторингу розвитку особистості дітей дошкільного віку / М.В. Тоба // Збірник наукових праць: Філософія, соціологія, психологія / М-во освіти і науки України, Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип. 4, Ч. 2. - С. 226-233.

  22. Токаренко Л.

   Психологічна служба в дитсадку необхідні / Токаренко Л. // Дошкільне виховання. - 2000.-N7. - С.7.

  23. Химич Н.

   Відроджуймо духовність!/ Химич Н. // Дошкільне виховання. - 2000.-N12. - С.3.

  24. Чередниченко С.

   Як підібрати ключ до навчання дитини / Чередниченко С. // Дитячий садок. - 2000.-N46. - С.8.

  25. Яскевич Г.Б.

   Большие дошкольники / Яскевич Г.Б. // Школьный психолог. - 2000.-N31. - С.6-7.

  Див. 2997.

  ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ В ДИТЯЧОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  1. Артемова Л.

   Щоб дитина хотіла і вміла вчитися / Артемова Л.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Дошкільне виховання. - 2000.-N5. - С.6-7.

  2. Бєлкіна Е.

   Світ мистецтва і дитина / Бєлкіна Е., Науменко Т. // Дошкільне виховання. - 2000.-N1. - С.4-5.

  3. Біленька Г.

   "Переклади мурчання кицьки" : Про запитання, відповіді та пізнання світу природи / Біленька Г. // Дошкільне виховання. - 2000.-N9. - С.12-13.

  4. Біленька Г.

   Сонце та його сім'я (Орієнтовний конспект заняття зі сфери "Природа", змістовна лінія - "Природа Космосу") / Біленька Г.// Дошкільне виховання. - 2000.-N2. - С.23-24.

  5. Баглаєва Н.І.

   Концептуальні засади логіко-математичного розвитку дошкільників / Н. І Баглаєва // Нові технології навчання / Редкол.: Б.І. Холод (гол. ред.) та ін. - Київ : НМЦВО, 2000. - Вип.28. - С. 169-175

  6. Баглаєва Н.

   Логіко-математичні ігри : (Для дошкільнят і молод. школярів) / Баглаєва Н. // Палітра педагога. - 2000.-N1. - С.14-17.

  7. Баглаєва Н.

   Розвиток логічних умінь дитини : Серіація за величиною, масою, об'ємом, розташуванням у просторі / Баглаєва Н.// Дошкільне виховання. - 2000.-N10.-С.8-11.

  8. Баканова Н.

   Прийшла весна-красна : Заняття з розвитку зв'язного мовлення / Баканова Н. // Дошкільне виховання. - 2000.-N4. - С.20-21.

  9. Баклаєва Н.І.

   Концептуальні засади логіко-математичного розвитку дошкільників / Н. І. Баклаєва // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. - К. : НМЦВО, 2000. - Вип. 28. - С. 169-175

  10. Богуш А.М.

   Концепція розвитку дитячого мовлення за Жаном Піаже / Богуш А.М. //Педагогіка і психологія. - 2000.-N3. - С.22-27.

  11. Богуш А.М.

   Теоретичні й методологічні засади формування мовленнєвої компетенції дошкільника / Богуш А.М. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N1. - С.5-10.

  12. Бурова А.

   Сюжетно-рольова гра у розвитку творчих здібностей / Бурова А., Долинна О. // Дошкільне виховання. - 2000.-N1. - С.14-15.

  13. Бурова А.

   Шляхи різні, успіх один - це здоров'я дітей : (Огляд автор.програм з фіз.виховання дітей) / Бурова А. // Дошкільне виховання. - 2000.-N7. - С.8-9.
 • ?


  ogorodnikov-sergej.html

  ogovorka---original-o.html

  ogranak-matice-hrvatske-3.html

  ogranichenie-.html

  ogranichenie-poseshenij.html